Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mūzika Eiropā.

7.klasei

1 2
3         4           5
     
    6  
  7      
8                 9  
       
  10              
11                  
     
12             13
  14              
     
15                    

Horizontāli
3.Dziedātāju sastāvs, kas sengrieķu teātrī paskaidroja lugas darbību.
4.Neliels franču stīgu lociņinstruments.
8.Kā sauc Andalūzijas dziesmas ģitāras un kastaņešu pavadījumā.
10.Eiropas mūzika iedalās deju mūzikā un ...
11.Valsts Eiropā, kurā ir viena no senākajām kultūrām. (teātris)
12.Grieķu stīgu strinkšķināminstruments.
14.Slavena itāļu vijolnieka uzvārds.
15.Spāņu tautas sitaminstruments.
Vertikāli
1.Spāņu tautas stīgu strinkšķināminstruments.
2.Spāņu tautas deja mērenā tempā.
5.Franču daudzbalsīga dziesma.
6.Operas dzimtene (valsts).
7.Spāņu tautas deju dziesma.
9.Franču sitaminstruments.
13.Sengrieķu stīgu strinkšķināminstruments.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog