Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

vasviye20995266

Oran - Orantı

Oran orantı konusu hakkında hazırlanmış bir bulmaca

1
2       3 4      
   
  5 6          
     
7           8
9                    
     
   
  10      
 

Soldan Sağa
2.BİR ORANTIDA İÇLER ÇARPIMI,DIŞLAR ÇARPIMINA NASIL OLMALIDIR?
3.İŞÇİ SAYISI İLE ÜRETİLEN ÜRÜN MİKTARI NASIL ORANTILIDIR?
6.DOĞRU ORANTIDA, BÖLME İŞLEMİYLE BİR TANESİNİN DEĞERİNİ BULUR VE ......İŞLEMİYLE TAMAMININ DEĞERİNİ HESAPLARIZ.
7.ARACIN HIZ İLE KALAN YOL NASIL ORANTILIDIR?
9.BİR ORANTIDA ............. ÇARPIMINA EŞİTTİR.
10.AYNI CİNSTEN İKİ ÇOKLUĞUN BİRBİRİNE BÖLÜNEREK KARŞILAŞTIRILMASINA NE DENİR?
Yukarıdan Aşağıya
1.ORANIN SONUCUNUN BİRİMİ NEDİR?
4.EN AZ İKİ ORANIN EŞİTLİĞİNE NE DENİR?
5.İKİDEN FAZLA ORANIN EŞİTLİĞİNE NE ORANTI DENİR?
8.KESRİN PAYDASI SIFIR........

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog