Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1         2  
  3
4    
5                    
  6 7              
8                 9    
      10                
11 12   13      
    14                     15 16            
               
  17                           18   19
               
20                      
  21                   22                  
           
  23   24                          
25                          
      26            
27                   28 29  
         
  30                     31  
      32            
  33        
    34                        
         
  35       36          
37         38                
       
39            

Across
1.Trijstūrus sauc par vienlieliem jo to laukumi ir ............?
5.Virkni kuras katri divi blakus locekļi ir ar dažādām zīmēm sauc par ........ virkni?
7.Riosinot uzdevumus par taisnleņķa trijstūri jaatceras Pitagora ............?
8.Virkni sauc par ?
10.Virkni kuras locekļiu skaits ir neierobežots sauc par?
14.Risinot uzdevumus par trijstūri, jaņem vērā arī trijstūra ko?
16.Kā sauc orientētu nogriezni kuru raksturo noteikts garums un vērsums?
17.Nogriezni kas savieno trijstūra divu malu viduspunktu sauc par trijstūra?
20.Ātruma mērvienība jūrā?
21.Ja taišņu virziena koeficienta ir vienādi tad taisnes ir?
22.Funkciju iespējas arī uzdot ?
23.Funkciju kuras vispārīgais veids ir y=ax^+bx+c kur a,b,c eR sauc par ?
25.Leņķi ko veido ass pozitīvais virzirziens un stars sauc par ............. leņķi?
26.Funkcija y=tgx ir ........... funkcija?
27.Ļeņķu mērīšanā izmanto arī citu mērvienību?
30.Vienādsānu trijstūrī mediāna kas novilkta pret pamatu reizē ir arī augstums un ................?
32.Nogriezni kas novilkts no trijstūra virsotnes pret pretējās malas vidus punktu sauc par trijstūra ?
34.Šādi izteiktā vektora skaitļus x un y sauc par vektora?
35.Perpendukulu kas novilkts no trijstūra virsotnes pret trijstūra.............?
37.Funkcija y=cosx ir .......... funcija ?
38.Funkcijas kuras vispārīgais veids ir y=k/x grafiku sauc par ?
39.Lineāras funkcijas grafiks ir?
Down
2.Logaritmu pie bāzes 10 sauc par ?
3.Virknes kuras loceķļu skaits ir ierobežots sauc par ?
4.Trijstūra mediānas krustojas vienā punktā un krustpunkts katru mediāna daļa atiecībā 2:1 skaitot no leņķa ?
6.Funkcijas pieaugumus parāda kā mainās funkcijas?
9.Funkcijas vērtības mainoties atbilstoši argumenta vērtībai parāda funkcijas ko?
11.Viena no galvenajām līnijām ģeometrijā ir?
12.Plaknes daļu ko ierobežo vienkāršo slēgta lauzta līnija sauc par ?
13.Katru racionālu skaitli var pārveidot par bezgalīgu ko?
15.Kopu x atiecīgi sauc par funkcijas definīcijas ?
18.Tā kā kopas katram elementam atbilst viens kopas elements tad šāds piekārtojuma likums ir ?
19.Funkcijas ysinx vērtības ir ........?
24.Kopas x elementus sauc par funkcijas?
25.Kvadrātfuncijas grafiks ir?
28.Vienkāršs daudzstūra veids ir ?
29.Vienādsānu trijstūrī leņķi pie pamata ir............?
31.Kā sauc riņķi kuras centrs atrodas koordinātu asu krustpunktā?
33.Kā sauc lielu centra leņķi , kura savelkošā loka garums ir vienāds ar riņķa līnijas rādiusu?
36.Cik malas ir trijstūrim ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog