Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Romantisms mūzikā

Autors: Kristaps Sedols [09.2011.]

Pabeidziet teikumus loģiski, "[..]" vietā ievietojot pareizo vārdu!

1          
2
3   4
      5
      6  
         
7           8        
             
9                          
           
    10        
  11                            
  12      
13                  
      14  
15              
  16                   17
         
18             19            
   
20            

Horizontāli
1.Vācu romantisms literatūrā sākās ar brāļu Jakoba un VIlhelma [..] pasaku krājumiem;
7.Šopens pusi mūža nodzīvoja [..] - prom no dzimtās Polijas. Šajā pilsētā krostojās daudzu tālaika mākslinieku ceļi.
9.Lista vispopulārākais darbs ir "Ungāru [..]", kur apvienotas 19 virtuozas fantāzijas par ungāru un čigānu tēmām.
11.Romantisma laiks bija [..] gadsimts.
13.Romantisma simfonijas īstenais aizsācējs ir francūzis [..] Berliozs (1803-1869).
15.Francijā visilgāk uzticama romantismam ir Žorža [..]
16.Daudzi romantisma mūziķi, kā toreiz, tā tagad, tiek uzskatīti par sava aroda meistariem - [..]
18.R. Šūmaņa solodziesmu (kopumā to ir ~200) tapšanā izšķiroša nozīme ir bijusi viņa mīlestībai pret [..[ Viku,
19.Ar Šūmaņa dibinātā mūzikas [..] palīdzību tika popularizēti jaunie mākslinieki.
20.Šūmaņa dziesmu cikla "Dzejnieka mīla" pamatā ir H. [..] dzeja.
Vertikāli
2.[..] stils par visu augstāk vērtēja ģimeniskumu, sadzīvisku tikumību un sakārtotību, jauki ērtu dzīvesveidu.
3.Atlikušais no trijiem "Š" ir austrietis, kas nomira 31 gada vecumā (1828. g.). Viņu sauc Francis [..]
4.Visspilgtāk šo triju "Š" talantu šķautnes izpaužas [..]
5.Viens no F. Šūberta dziesmu cikliem, kuros iekļauta daļa no viņa 600 solodziesmām, ir "Skaistā [..]"
6.Vijoļmākslā tāds meistars bija N.[..] (1782-1840).
7.K. Vika bija [..]
8.Ferencs Lists (1811-1886) uzskatāms par tādu pašu talantu, tikai citā lauciņā - [..]
10.A. Šamiso palīdzēja tapt Šūmaņa ciklam "[..] mīlai un dzīvei".
12.F. Šūberta sasniegumus (150 solodziesmu, vairāku simfoniju, operu un daudzu klavierdarbu sacerēšanu līdz 18 gadu vecumam) salīdzina ar [..]
14.Vācu komponists, kas dazīvojis no 1810. līdz 1856. gadam ir Roberts [..]
17.Komponists Frideriks Šopens (1810-1849) pēc tautības ir [..]

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog