Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3 4
5 6     7                  
  8                       9    
      10     11    
      12 13 14                        
                   
      15     16                                  
17                                  
                18      
                     
        19                                
               
20 21                           22 23      
        24                      
25                                     26
               
  27           28  
29                           30                
           
31           32                           33
             
34             35 36                    
            37  
    38                            
39                        
      40    
41       42                   43    
44                 45               46                
           
  47 48                     49            
        50  
  51                       52                
       
53                 54                      
       
55               56                    
  57                
58                
 
59                  

Across
7.схильність до крайніх політичних поглядів (як "правих", так і "лівих"), прибічники яких вдаються до радикальних (у тому числі насильницьких, терористичних) засобів з метою загострення політичної ситуації, дестабілізації політичного життя.
8.це наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність форми, методи діяльності суб’єктів політики та проблеми міжнародних відносин.
14.сукупність громадян, яким надано право брати участь у виборах перного органу, політичної партії чи конкретної особи.
16.(доктринальне поняття) – теорія і практика обмеження і всевладдя держави з допомогою права, основні норми якого відображено в конституції.
17.процес залучення індивідів до наявних соціальних норм і культурних цінностей.
19.терпиме ставлення до інших, чужих думок. Вірувань. Політичних уподобань та позицій. Є неодмінною умовою демократичного. Правового, стабільного суспільно – політичного устрою.
21.система політичної організації держави, за якої чітко розмежовані функції законодавчої та виконавчої влад за привілейованого становища парламенту.
24.державний устрій, характерними ознаками якого є режим особистої влади, відсутність демократичних інститутів, диктаторські методи правління.
25.політичний устрій, за якого державна влада здійснює повний контроль за всіма сферами життя суспільства. Характерні ознаки: відсутність демократичних свобод, громадянського суспільства, насильство, тетор влади проти народу, наявність єдиної державної ідеології, обов'язкової для всіх громадян.
29.політична ідеологія і практика суспільно – політичного життя, що орієнтується на збереження і отримання існуючих форм соціальної структури, традиційних цінностей і морально – правових засад.
30.облудні гасла, нездійсненні обіцянки, викривлення фактів, використовувані політичними лідерами або угрупуваннями для досягнення власних цілей, переважно здобуття або утримання влади, маніпулювання свідомості мас.
31.це культурна спільнота, яка має спільну історичну територію або зберігає символічний зв'язок із нею, спільні культурні та психологічні риси, які сформувалися упродовж століть.
32.процес поступових змін політичної сфери суспільства, змістом яких є її ускладнення, диференціації підвищення рівня організації.
34.винищення окремих груп населення за расовими або релігійними мотивами. Конвенцією ООН (1948 р.) геноцид оголошено злочином.
36.декласові й деморалізовані верстви населення, які опинилися на "дні" суспільства й нездатні до самостійного організованого руху, хоча висувають завищені соціальні вимоги й претензії.
38.політична доктрина, яка надає переважного значення в обгрунтуванні політики зовнішнім чинникам.
39.політичний курс, який характеризується пристосовництвом, безпринципністю, угодовством, зрадою інтересів певної політичної сили чи ідеології.
42.ухилення громадян, які мають виборче право, від участі у виборах.
44.антивоєнний рух, представники якого виступають проти будь-яких воєн незалежно від їх характеру й мети.
45.це організація суверенної політичної влади, яка в рамках правових норм і на певній території здійснює управління суспільними процесами і гарантує безпеку особи і нації.
46.система влади, заснована на взаємодії та співпраці основних політичних сил і організацій.
48.в широкому розумінні відособлена від природи частина матеріального світу, що є формою життєдіяльності людей; сукупність відносин між людьми, що складаються у процесі їх спільної діяльності.
49.діяльність соціальних груп, які обстоюють свої політичні інтереси; групи тиску на органи законодавчої та виконавчої влади.
51.1) світогляд і система політичних поглядів, яка проголошує пріоритет національних цінностей щодо усіх інших; 2) один з основних принципів державного устрою, коли нація розуміється як одержавлений етнос.
52.політичні та практичні позиції, ідеї, питання, які дають змогу різним політичним силам, суб'єктам політики під час переговорів досягти згоди, взаємоприйнятних рішень, встановити взаєморозуміння і взаємодію.
53.союзна держава, до складу якої входять державні утворення – суб’єкти федерації.
54.царина теоретико – практичного знання, спрямованого на аналіз перспектив історичного життя людини і людства.
55.система уявлень про Бога (реліг. онтологія), «символ віри» (ідеологія, висловлена в догматах), моральні основи життя (конфесійна етика) практичні аспекти діяльності віруючих і духівництва (культ).
56.система правління, за якої необмежена верховна влада у державі належить одній особі й не контролюється представницькими органами.
57.стиль у політиці, за якого певне питання розглядається і вирішується у контексті загальнолюдських проблем, що потребують для свого розвязання спільного розвязання спільних зусиль.
58.загравання влади з народом для забезпечення популярності, що характеризується демагогічними гаслами, необґрунтованими обіцянками.
59.форма політичної організації суспільства, яка визначає джерелом влади народ, його право вирішувати державні справи, водночас захищаючи громадянські права і свободи.
Down
1.форма державного правління, за якої політичне та економічне правління здійснюється невеликою групою людей, а також сама ця група.
2.мінімум голосів, необхідних для отримання на виборах депутатського мандату.
3.процедура суспільного визнання, пояснення і виправдань якоїсь дії особи, факту. Л. Не означає юридично оформленої законності й цим відрізняється від легалізації.
4.політична та ідеологічна течія, що об’єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва і демократичних свобод.
5.психологічний напрям у політології, що орієнтується на вивченні проблем політики і політичних відносин крізь кризму поведінку особи і груп, як сукупності різноманітних реалій на вплив оточуючого середовища.
6.1)напрям політичної свідомості, який розглядає людську волю, суб'єктивізм як головний чинник політики; 2)політична діяльність, зумовлена передусім суб'єктивною волею керівних осіб і лідерів панівних політичних угруповань.
9.ухилення від участі у політичному житті.
10.втілення демократичних принципів у організації суспільства.
11.суспільний рух за скасування якогось закон.
12.спосіб політичної діяльності, який не обтяжений моральними та етичними нормами, припускає використання брехні, віроломства, жорстокості, будь – яких інших засобів заради досягнення поставленої мети тощо.
13.радикальне і войовниче неприйняття принципів, форм і цілей будь-якої модернізації, обстоювання традиційних життєвих і світоглядних форм.
15.1) історична соціоетнічна, політична, духовна спільнота людей з певною психологією, самосвідомістю, спільними територією, культурою, мовою, економічним життям; 2) сукупність громадян однієї держави.
18.згода, примирення, пристосовництво до різних думок і позицій, пасивне сприйняття існуючого ладу, панівних тенденцій, брак власної позиції у політиці.
20.рішення, прийняте голосуванням. У парламенській практиці часто виражає довіру чи не довіру урядові.
22.наука про практичну політику в сфері етнонаціональних відносин.
23.формально зафіксований правовий зв'язок людини з державою, який передбачає певну сукупність взаємних прав та обов'язків.
26.крайній вияв націоналізму, що полягає у надмірному звеличенні своєї нації, наданні їй винятковості, робить ставку на гноблення, поневолення "малих" народів, таврування їх за прихильність до своєї культури.
27.здатність того чи іншого політичного режиму досягти суспільного визнання та виправдання обраного політичного курсу, прийнятих ним політичних рішень, кадрових або функціональних змін у структурах влади.
28.союз політичних партій або угруповань, створений на добровільних засадах для спільної участі у виборах або створення спільного (коаліційного) уряду.
29.союз суверенних держав, обєднаних спільними керівними органами, створений для певних цілей, зокрема координації дій у сфері політики (переважно у зовнішньополітичних і військових справах).
33.напрям у буржуазному рівні буржуазної ідеології, що обґрунтовує можливість за допомогою реформ добиватися послаблення і усунення при капіталізмі антагоністичних суперечностей, перетворення капіталізму на суспільство, соціальної справедливості «рівних можливостей», «загального добробуту».
35.політична течія, спрямована на посилення впливу релігії та церкви на всі сфери суспільного життя.
37.офіційне повідомлення про хід і наслідки переговорів між державними і громадськими діячами, делегаціями у міжнародних відносинах.
40.соціологічна концепція, за якою керівною силою суспільства є науково-технічна інтелігенція.
41.правоекстремістська політична течія та ідеологія, що спирається на войовничий антидемократизм, расизм, шовінізм, доведені до істерії, на звеличування тоталітарної держави, обстоювання сильної, авторитарної партії, що забезпечує абсолютний контроль над людиною і державою.
43.форма загального голосування, різновид референдуму.
47.учення про суспільний устрій, для якого характерний підхід до розв'язання всіх соціальних проблем з погляду суспільства як єдиного цілого. Основні тлумачення: 1) марксистське - перша фаза комуністичної формації; суспільство, засноване на загальній власності та засоби виробництва; 2) соціал-демократичне - процес реалізації ідеалів свободи, справедливості, солідарності та інших цінностей; розуміється як вічне завдання.
50.урочиста церемонія вступу на посаду глави держави або посвячення в сан.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog