Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Toetsvoorbereiding

Naam:.......................................................

1 2
   
3                    
   
4                   5
    6  
       
7        
8 9     10              
11                          
           
       
      12 13  
          14  
    15                      
             
         
         
       
 

Horizontaal
3.een te maken product mag niet zwaarder zijn van 120 kg, dit noemen wij een .....
4.als een bedrijf een product ontwikkelt maken zij eerst een .....
10.een zaagmachine is gevaarlijk als je er ..... mee om gaat
11.Een pacemaker is een apparaat dat ..... signalen maakt.
15.een nadeel van techniek kan zijn dat het ..... kost
Vertikaal
1.een mensenhart ..... als het een elektrisch sigaanaal krijgt
2.noem een nadeel van techniek
5.noem 1 soort tekening
6.een model van een ontwerp wordt altijd eerst .....
7.noem 1 soort tekening
8.een zaagmachine is niet .....
9.Alle dingen die mensen maken noemen wij .....
12.een slecht voorbeeld van een ontwerp kan zijn .....
13.bij het ontwerpen moet de ontwerper weten wat de ..... van het ontwerp is.
14.voor een probleem kun je een technische oplossing bedenken, het menselijk ..... is ook van invloed

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog