Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Mets 6. klass

Signe Lensment

Küsimusele vasta palun täpselt st vastused peavad olema käändes.

1 2
3             4       5
6     7          
       
    8 9            
          10
  11                            
         
12                     13 14   15
          16    
17            
    18                  
19              
20                                
             
             
    21                      
22            
         
  23                    
    24                  
   
25              

paremale
3.Missugused on puude võrad pargis võrraldes metsaga?
4.Kui suure ala katab Eesti pindalast mets?
7.Missuguses elukoosluses on ülekaalus puud?
9.Millest sõltub, mis liiki taimed metsas kasvavad?
11.Millisesse rindesse kuulub sarapuu?
12.Kelle tegevuse tulemusena ei lähe looduses midagi kaotsi?
18.Kuidas nimetatakse elukooslustes taimi?
20.Kuidas nimetatakse neid metsi, mis on inimese poolt istutatud ning neid pidevalt hooldatakse?
21.Kuidas nimetatakse metsi, mis on saanud kasvada inimese vahelesegamiseta?
23.Mille moodustavad üksteisest toituvad organismid?
24.Mille moodustavad omavahel seotud toiduahelad?
25.Kuidas nimetatakse puhmarinde taime, mille lehtedest toitub liblikaröövik?
alla
1.Kes toituvad loomade väljaheidetest ja surnud olenditest?
2.Missugust värvi on enamik samblaid?
5.Kes kasutavad raisamardikat liiklemisvahendina oma toidu juurde?
6.Kuidas mõjutab mets temperatuurikõikumisi?
8.Mille abil toodavad taimed veest ja süsihappegaasist elusainet?
10.Missugusel kohal on toiduahelas taimed?
13.Millest koosneb rohurinne?
14.Toiduahel: mänd - männivaksik - ... - metsnugis
15.Missugused on kõige levinumad lehtmetsad Eestis?
16.Missugused metsad kasvavad Eestist põhja pool?
17.Kuidas nimetatakse metsa, kus koos kasvavad nii okaspuud kui ka lehtpuud?
19.Kuidas nimetatakse elukoosluses loomi?
22.Missugune on temperatuur talvel metsas võrreldes lagendikuga?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog