Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

BAKIM GÜVENİLİRLİK BULMACASI

ERAY ÖZALEVLİ

1 2 3   4      
5     6                        
       
     
7               8      
    9       10  
11 12                        
  13        
14                                     15  
           
       
      16                            
       
    17                    
        18
      19   20   21
            22  
      23                      
24                
    25                
26           27          
        28              
       
    29                  
  30          
  31              

Soldan Sağa
3.Tahrik eden ile tahrik edilecek mili birleştirmede kullanılan ve eksenel ayarsızlığı istenmeyen vibrasyona sebep olan ekipmanın adı
5.Sahadaki kestirimci bakım metodu uygulayarak makina, ekipman, cihazların kondisyonunu gösteren rapora verilen ad.
7.Görüntüleme yöntemi olarak gözle görülmeyen IR enerjiyi (ısıyı) esas alan ve görüntünün genel yapısını IR enerjiyi göre oluşmuş renkler ve şekillerin belirlendiği görüntüleme cihazı
9.İçinde yurvarlanma elamanı bulunan, arızalandığında gürültü çıkarmaya başlayan ve yıkıcı hasara sebep olan makine elamanının olmazsa olmaz parçası.
12.Genelde koç darbeleri nedeniyle bozulan ve bozulduğunda gizli buhar kaçaklarına sebep olan, buhardan kondens ayırmaya yarayan ekipmanın adı
14.Rulman hasarı, kaplin ayarsızlığı, balansızlık, mekanik gevşeklik gibi problemlerin tespitinde kullanılan cihaz
15.Çinkonun simgesi
16.Bir ekipmanda arızanın gerçek sebeplerini araştırmak için yapılan proaktif faaliyetlere verilen ad
17.Soğutma suyu kapatılan bir pompada çok kısa sürede arızaya neden parçanın adı
22.Karbon çeliğin kısaltması
23.Bir insan başka bir insana, yaptığı bir işle veya davranışla ilgili bilgi vermesi anlamındadır
24.Bakım yönetim programı olarak da kullanılan yazılım
25.Makine dönüş devri titreşim genliklerinin makine doğal frekansına eşit olma durumu. Örnek, bir çanın çınlaması, bir makinanın aşırı titreşime gelmesi durumu
26.Pompaların kanseri olarak da bilinen, buhar dolu kabarcıkların oluşmasına ve sönümlenmesine verilen ad. Genelde pompada emme vanası kısıldığında oluşur
28.İşin nasıl, kaç elemanla, hangi yöntem ve malzemeyle yapılacağını anlatan dokuman
29.Özellikle hidrolik sistemler, büyük dişli ve rulmanlar, türbinler ve hava/gaz kompresörlerinde makinanın gelecekteki sorununu ortaya çıkarmak yapılır.
30.Bir yük kaldırma ekipmanı
31.Bir ekipmanın ana işlevini kaybetmemesi için önceden belirlenmiş zaman aralıklarında, parça değişiklikleri vb gibi tüm işler için yapılan bakım faaliyetleridir
Yukarıdan Aşağıya
1.Makinaların kanı olarak bilinir, iki çalışan yüzey arasında sürtünmenin azaltılması için kullanılır
2.İnsan kulağının duyumayacağı sesleri algılayabilmeyi sağlayan bakımda hava kaçakları tespiti, rulman dinleme gibi işleri yapmakta kullandığımız cihaz
3.Buhar tesisatının içinde yoğunlaşmış olarak bulunan kondensin , buhar tarafından yüksek hızda sürüklenerek gürültülü bir şekilde dirsek ve vanalara çarpmasına denir
4.Koruyucu bakım terminolojisinin İngilizce'den Türkçe'ye geçmiş kısaltması
6.Kestirimci bakım terminolojisinin İngilizce'den Türkçe'ye geçmiş kısaltması
8.Değişikliğin yönetilmesi sisteminin kısaltmasıdır, ekipman veya proseste değişiklik isteklerinde açılır
10.Bir sistem, ekipman yada parça(lar) herhangi bir proaktif faaliyet ile öngörülemeden önce işlevini kaybetmiş ise bu işlev kaybını ortadan kaldırmak için yapılan tüm bakım faaliyetleridir.
11.İnsanın, ekipmanın, prosesin veya sistemin tanımlı performansını, fonksiyonel kayba uğramadan veya arızaya sebep olmadan yerine getirmesidir.
12.Bir ekipman ana işlevini kaybetmeden önce; ölçüm, trend takibi vb gibi metodlarla fark edilen, analiz edilen ve sonrasında yapılan tüm düzeltmeleri içeren bakım faliyetleridir.
13.Tesis ekipmanlarında olabilecek her bir kusurun sisteme olan etkisi ve potansiyel tehlikesine göre tablolanarak listelenmesi
18.Belirli limitlerin üzerine yükseldiğinde makinada arızaların başlamasına neden olan mekanik salınım
19.Dönen bir makinenin hareketini duruyormuş gibi gösteren cihazın adı.
20.Fan, kasnak, mil gibi ekipmanlarda aşınma, kirlenme gibi etkilerden dolayı dengesiz kuvvetlerin oluşması durumu
21.Güvenilirlik odaklı bakım yaklaşımı terminolojisinin İngilizce'den Türkçe'ye geçmiş kısaltması
26.Makinada bir tahrik aktarma elemanı
27.Paslanmaz çeliğin kısaltması

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog