Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
    4         5       6  
       
      7           8    
9                  
       
    10       11   12                
     
13                  
  14   15
16        
17 18     19                  
           
      20                    
           
        21  
      22                  
           
         
23                          
     
24                  
25        

Across
4.Prieš kiek metų apytiksliai buvo pradėta naudoti reklama?
5.Kokius gaminus draudžiama reklamuoti Didžioje Britanijoje ?
7.koks konkurencijos būdas apima monopolijų kūrimą, slaptus grupės gamintojų susitarimus ?
9.Kas yra atsakingas už melą bei klaidingą ar neteisingą informaciją ?
10.Kokių problemų iškyla reklamoje ?
12.Kas sudaro marketingo suinteresuotą grupę be konkurentų bei vartotojų ?
13.Kaip įvardinamas reiškinys kuomet kainos yra gerokai viršija prekės tikrąją vertę ?
19.Kas yra atsakingas už reklamos turinį bei tvarką ?
20.Kokioje šalyje yra apribota vaistų bei kai kurių maisto produktų reklama ?
22.kas turi teisę įsikišti , kilus įtarimui jog vienas kuris nors marketingo dalyvis elgiasi neetiškai ?
23.Kokios rūšies reklamai yra priskiriami televizija bei radijas ?
24.Kas vertina, diskutuoja, piktinasi.. reklama ?
25.Kas be kainos, paskirstymo, rėmimo sudaro marketingo kompleksą?
Down
1.Kas yra užsakovo apmokamas neasmeniškos informacijos apie prekes , paslaugas, idėjas skleidimas pasirinktinai auditorijai, siekiant tam tikrų tikslų ?
2.konkurencinė rinka veikia pirkėjo labui tik tuo atveju, jeigu konkuruojama ______
3.Kas yra pagrindinė marketingo bei reklamos dorybė ?
6.Kas yra svarbiausia kiekvienos prekės savybė ?
8.Kieno reklama yra ribojama Lietuvoje ?
11.Kokioje šalyje yra keliami labai griežti reikalavimai radijo reklamos tekstui ?
14.Kokia reklamos rūšis apima kino,videofilmų bei kompiuterinę medžiagą ?
15.Kokia reklama yra prievartinės manipuliacijos forma ?
16.Kas yra marketingo veiklos centras
17.Kas tikisi jog bus vykdoma sąžininga įstatymais paremta konkurencinė veikla ?
18.Kokios kompanijos prekės ženklo pažeidimai buvo pastebėti Prancūzijoje ?
21.Kas teigia jog reklamos pobūdyje atsispindi tautiniai idealai ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog