Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Romantisms

Dāvis Sproģis

1             2     3
   
   
4     5               6
       
  7              
8                
  9           10      
       
  11      
  12                  
13      
14       15          
16                  
      17        
      18  
        19          
  20              
     
   

Across
1.Ievērojams krievu komponists ,baleta "Gulbju ezers" autors.
4.Romantisma komponists: Kāzu marša autors.
7.Ž.Bizē ievērojamākā opera.
8.Romantisma pamatlicējs(1797-1828)(Austrija).
9.Laikmets, kurā radās romantisms Eiropas vēsturē pazīstams ar nosaukumu ...
12.Mūzikas žanrs kas izveidojās 18.gadsimta beigās.
15.Mūzikas žanrs kurā apvienoti mūzikas un dejas elementi.
16.Romantisma mūzikā bieži dzirdama tautas mūzika jeb ...
17.Ievērojams itāļu komponists ,operas "Aīda" autors.
19.Joma kurā bez mūzikas izpaudās romantisms.
20.Viens no vislaik ievērojamākajiem vijolniekiem.
Down
2.Profesionāla mūzikas mācību iestāde.
3.Romantisma rašanās vieta.
5.Romantisma pamatžanrs mūzikā.
6.Vācu romantisma komponists (1810-1856)(pianists).
10.Neliela formāta skaņdarbi.
11.Romantisma mūzikai raksturīgā iezīme.
13.Romantisma mūzikai ir raksturīgi attēlot cilvēka jūtas jeb ...
14.Romantisma laikā populāra deja.
18.Skaņdarbs kurā vairākkārt atkārtojas galvenā tēma.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog