Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kryžiažodis apie Evangelija pagal Luką

1
 
 
 
 
2 3  
  4   5  
       
6 7                  
         
  8      
9                
  10                
11              
       
12                  

Horizontaliai
6.Kaip vadinosi Galilėjos miestas į kurį buvo pasiųstas angelas Gabrielius ?
9.Koks yra vardas Aukščiausiojo Sūnaus ?
10.Kokiam tarnui ištiesė pagalbos ranką Viešpats ?
11.Kas meldėsi smilkymo valandą lauke ?
12.Koks buvo angelo vardas kuris apsireiškė Zacharijui ?
Vertikaliai
1.Aplink koki kalnyna sklido kalbos apie Zacharijo šeimą ?
2.Koks buvo Zacharijo sūnaus vardas ?
3.Kokiam tėvui duota mūsų priesaika ?
4.Kūdikio tėvas Zacharijas tapo kupinas Šventosios Dvasios . Ir ką jis ėmė daryti ?
5.Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas , kokiu vardu jis buvo ?
7.Kieno buvo įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus?
8.Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo kas mus aplankė iš aukštybių ?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog