Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Auces vsk

I.Sarceviča, A.Zeltiņa

1
 
2             3      
   
   
   
  4 5
    6            
      7
8                    
      9      
     
  10            
 

Horizontāli
2.Skolas direktore
6.Skolas dakteres uzvārds
8.Jaunās skolas ēkas gadadiena (vārdiem)
9.Mācību kabinetu skaits 1.stāvā (vārdiem)
10.Upīte, kura tek gar skolu
Vertikāli
1.Ielas nosaukums, kur atrodas Auces vidusskola
3.Skolas simbols
4.Skolotāja vīrieša uzvārds
5.Telpa, kurā pusdieno
7.Matemātikas skolotājas uzvārds

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog