Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis

Tomas Leščinskas

1 2   3               4
     
    5  
       
      6  
7                  
    8                      
     
9           10    
    11    
      12    
           
13 14                    
         
         
       
     
   
15                
 

Across
2.Fizikinis dydis, kuris nagrinėja optikos skyrius
7.Šviesos srauto matavimo vienetas
8.Optinis kabelis
9.Šviesos stiprio matavimo vienetas
14.Prietaisas apšvietai matuoti
15.Terpė, kurioje šviesos greitis yra pastovus šviesos greitis
Down
1.Šviesos ...
3.Vakuumas arba kiekviena skaidri medžiaga, kuria gali sklisti šviesa
4.Kokia savybė būdinga šviesos spinduliui?
5.(...) spindulys - iš pirmos terpės į antrą perėjęs spindulys.
6.(...) spindulys - į dvi skirtingas terpes krintantis spindulys.
7.Apšvietos matavimo vienetas
10.Šviesos srautas, tenkantis vienetiniam paviršiaus plotui, vadinama paviršiaus...
11.Kokia optikos dalis nagrinėja šviesos sklidimą skaidriomis terpėmis, remdamasi šviesos spindulio savoka?
12.Koks tankis apibūdina terpę?
13.Santykinis lūžio ...

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog