Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

SINONĪMI

Karolīna Matrosova

1 2     3  
   
   
4 5   6 7  
  8   9           10            
  11            
12             13     14                
               
  15         16            
17 18                    
            19   20            
21               22  
        23 24                
  25        
26               27         28     29
             
          30       31
             
          32        
33         34     35     36
37                    
     
     
38 39                 40   41        
42                 43  
       
44       45                   46          
       
47                            
48           49            
 

Horizontāli
2.krist
8.iesist
10.demonstrēt
12.dēvēt
14.iesniegt atlūgumu
16.tvanēt
18.uzbērt
19.uzbāzties
21.ilgoties
24.celties
26.noteikt
27.dekorēt
30.darīt
32.sarkt
33.ēnot
37.atstutēties
39.veidot
40.čivināt
42.skrullēt
44.pavēlēt
45.klaiņot
46.cienāt
47.pakavēties
48.uzaut
49.priecāties
Vertikāli
1.kliegt
3.jautāt
4.krēslot
5.ubagot
6.ārstēt
7.rībēt
8.iedomāties
9.mīdīt
11.čīrkstēt
13.knibināt
15.balsot
17.dēties
20.beigt
22.čīkstēt
23.sisināt
25.spīdēt
28.upurēt
29.grābt
31.pamt
34.ceļot
35.iedegties
36.runāt
38.nospert
41.mudināt
43.deportēt

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog