Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Darba samaksu veidi

Santa Pastore 12.F

1
2      
  3
4   5  
  6              
7            
  8   9  
  10               11            
         
  12           13  
    14                
15     16                
         
       
    17                  
     
  18                        
     
  19            
20                

Horizontāli
2.Bruto alga – nodokļi = ... alga
6.Darba devējam darbiniekam ir jāizsniedz paziņojums par algas ...
7.Samaksa par darbu ir darba...
10.Dažādu darba samaksas veidu, principu un kritēriju kopumu, aprēķināšanas metožu kombinēšanu sauc par darba atalgojuma ...
11.Darbiniekam ir ieteicams sekot līdzi tam vai darba devējs no viņa darba samaksas aprēķinātos nodokļus ir pārskaitījis valsts ...
12.Naudas summa, ko saņem strādājošais (stundā, mēnesī) .
14.Darba samaksai ir ... strādājošs cilvēks, lai tas sniegtu produktīvāku rezultātu.
15.... samaksa – maksā atbilstoši padarītā darba apjomam.
17.Vispārīgā veidā darba samaksu aprēķina, izmantojot galvenos kritērijus: ... laiku
18.Darba samaksas forma ir metode atalgojuma ... par pielikto darbu
19.Papildu atalgojums, kas atkarīgs no konkrētā darbinieka pienācīgas savu saistību izpildes un darba rezultātiem.
20.Vispārīgā veidā darba samaksu aprēķina, izmantojot galvenos kritērijus: ...darbu.
Vertikāli
1.Kāda ir talgojuma pamatmērvienība aprēķināšana strādnieku darbā?
3.Laika darba samaksu maksā par „nostrādātajām ...”
4.Darba algai papildus maksājamas summas.
5.Valsts noteiktā zemākā darba samaksa par likmi – ... alga.
8.Kam patstāvīgi jāseko līdzi grāmatvedim?
9.Darba devējam ... jāizmaksā alga darbiniekam
13.Darba likums nosaka to, ka četru mēnešu periodā darbiniekam var būt tikai 144 ... .
16.Kas ir iepriekš noteikta samaksa par konkrēta darba apjoma veikšanu?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog