Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Sinonīmi

1 2 3       4  
5              
    6         7
8           9 10          
      11    
12          
13 14               15              
       
16           17   18   19     20  
      21 22                
  23                      
           
    24     25       26  
27             28        
           
29            
  30                        
31            
32                 33                        
       
  34             35   36  
37         38        
    39                    
    40       41
      42                      
43                
      44          
45             46                

Horizontāli
3.nolaumēt
5.kūpēt
6.pūnis
8.ķidas
9.strēķis
14.spulgums
15.stomīgs
16.ūzas
19.zaķapastala
22.konverts
23.biezenis
24.tvaikonis
27.guza
30.savrupība
32.poligons
33.slogs
34.tirināt
37.kumeļš
39.konsekventi
42.sapaunoties
43.baumas
44.samieroties
45.izāzēt
46.kavalērists
Vertikāli
1.garausis
2.čurkste
4.krūpiņš
7.rēgs
10.nepieklājība
11.glauma
12.boze
13.aurot
17.kauķis
18.furāža
20.globāls
21.starmetis
25.arods
26.stirnāzis
28.sudmalis
29.deķis
31.sirdīt
35.krāmi
36.lavīties
38.ieraut
40.kurkstēt
41.šķērms

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog