Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Tara Biyahe na Tayo!

JChan

1                 2           3
     
  4              
     
    5 6  
  7                          
         
       
  8                    
      9            
  10                  
        11  
  12                            
         
13           14        
         
      15            
       
  16            
   
   

Across
1.Sa Malolos makikita ito at popular na simbahan.
4.nanganganib na hayop na matatagpuan sa Mindoro, at tinatawag itong Mindoro Dwarf Buffalo.
7.Tanyag dahil sa tinatawag na “shooting the rapids” kung saan makikita ang kagandahan ng canyon walls habang nakasakay ng bangka. Makikita ito sa Laguna.
8.Dinadayo ng mga turista ang lugar na ito dahil sa malamig na klima nito
9.Pinakamaliit na uri ng mga unggoy na makikita sa Bohol.
10.Pinakamalaking pating sa buong mundo matatagpuan sa Donsol, SOrsogon
12.Siya unang pangulo ng Pilipinas
13.Pinakamaliit na isda sa buong mundo matatagpuan sa Look Buhi sa Camarines Sur
15.ang pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Ito ay binansagan na "The Home of the Winds" dahil sa windmills sa Bangui.
16.Popular na pinatuyong isda na makikita sa Cebu.
Down
1.Kilalang Bulkan dahil sa kanyang perpektong hugis apa na matatagpuan sa Bicol.
2.Lumang gusali na tinitirhan ng mga sundalo na matatagpuan sa Bataan.
3.Sa lugar na ito matatagpuan ang dalawang mountain ranges, ang Cordillera ranges at Sierra Madre
5.Lugar kung saan nililibing ang mga mahal sa buhay na pumanaw na matatagpuan sa mountain province Luzon
6.Dito makikita ang Hundred Islands.
10.Lugar na kilala sa kanilang kapeng Barako, balisong at hand-embroidered na barong, punda at mga panyo.
11.Kilala rin sa pangalang Rizal Park.
14.Makikita ang kilalang mga destinasyon tulad ng St.Paul Subterranean National Park, Tabon Caves at El Nido.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog