Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Jozefs Haidns

Eleonora Grigāne

1
2              
 
 
 
 
3  
   
   
4         5            
   
   
  6 7  
8                              
       
  9              
    10    
    11                  
       
12                    
   
13          

Horizontāli
2.Haidnu mēdz dēvēt par simfonijas un ...... "tēvu".
4.Cik gadu vecumā Haidns jau pievērsa sev mūziķu uzmanību?
5.Kura slavena komponista laikabiedrs bija J.Haidns?
8.Ko savā mūzikā Haidns plaši izmantojis?
9.Viņš rakstīja stīgu kvartetus, simfonijas, klavieru sonātes un .... .
11.Vēlviena izcila komponosta laikabiedrs. (Kāda?)
12.Kura ir komponista J.Haidns dzimtā valsts?
13.Par kuras pilsētas klasiķi viņu sauc ?
Vertikāli
1...... stīgu kvartets
3.Haidns nodzīvoja ... mūžu.
4.''...... simfonija '' (4 daļas)
6..... ir J. Haidna viena no galvenajām rakstura iezīmēm.
7.Kurus skaņdarbus viņš ir uzrakstījis visvairāk ?
10.Dziedāšana .... Haidnam kļuva par ļoti labu, bet arī par vienīgo skolu.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog