Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ġirja mal-Bibja

Patricia Pace

1 2
3     4         5         6  
       
  7 8 9   10          
11                  
          12
13 14                
        15             16
17                        
      18      
  19                 20 21  
  22       23           24
           
25             26   27          
  28 29                
30       31 32   33           34
    35                     36        
  37                
      38             39         40       41    
                 
42           43           44        
  45           46
47     48                    
49                    
           
50       51      
52           53                          
    54                  
55     56        
57         58                  
   
59          
  60            

Across
3.Ras min qagħtet Ġuditta? (Ġud, Kap 13: 1-10) (8)
5.Missier Sansun kien jismu hekk. (Mħ Kap 16: 23-31) (6)
9.Din għad tpatti għax qamet kontra Alla tagħha. (Hos, Kap 14) (8)
11.Min qal dan il-kliem: “Daqs kemm hu ħaj il-Mulej u ħaj sidi s-sultan, fejn ikun hemm sidi s-sultan – għall-mewt jew għall-ħajja – hemm ikun il-qaddej tiegħek. (2 Sam Kap15: 19-22) (5)
13.Kemm-il elf ruħ inqattlu mill-poplu permess ta’ ulied Levi? (Ez Kap 32: 25 – 29) (5)
15.Nfittxu li nogħġbu mhux lil dawn imma lil Alla. (1Tess, Kap 2) (7)
17.Saba ma riditx temmen dawn il-ħwejjeġ qabel ma ġiet u rad b’dawn. (2Kron Kap 9: 1-7) (9)
19.Ix-xewqa ta’ Pawlu hi li jxandar dan (Rum Kap 15: 14-20) (9)
23.Mill-liema injam kellu jagħmel l-Arka Noe’? (Gen Kap 6: 9-18) (7)
25.Ħu lil dan u ġibu miegħek, għax hu jiswieli ħafna għall-ministeru. (2Tim, Kap 4) (5)
26.X’għandhom jgħamlulu l-iben stinat in-nies ta’ beltu? (Dewt Kap 21: 18-27) (8)
28.Min hu l-għadu min-nofsinhar? (Sof, Kap 2) (7)
33.Għal Ġerusalemm tellgħu din (Għab) (5)
35.Ħassejt li jeħtieġ nibagħtilkom lil dan. (Fil Kap 2: 12-30) (10)
36.________ għad tinħarat bħal għalqa. (Mik, Kap 3) (5)
38.Għalqu qalbhom għall-ħniena, minn _________ joħroġ kliem kburi. (S Salm 17) (7)
39.Ħares dawn u jkollok il-ħajja. (Prov Kap 4: 1-8) (11)
42.Fid-disa’ xahar tat-tieni sena ta’ dan ġiet il-kelma tal-Mulej lill-profeta Ħaggaj. (Ħag, Kap 2) (6)
43.Mikiel u l-anġli tiegħu bdew jitqabdu ma’ dan. (Apk Kap 12: 1-12) (6)
44.Għax ir-regħba għal dawn hi l-għerq ta’ kull ħażen. (1Tim, Kap 6) (4)
48.X’kien jismu bin Ġonatan? (2Sam Kap 9) (9)
49.Kemm-il driegħ kien hemm bejn il-kmamar tal-ġenb tas-santwarju u bejn il-kmamar ta’ barra? (Eżek, Kap 41: 1-15) (7)
52.Dan kiteb “Din hi t-tislija tiegħi b’idi stess” . (1Kor Kap16) (5)
53.Dan is-sultan ordna li lil Sidrak, Mesak u Għabednegu jixħtuhom ġol-forn tan-nar iħeġġeġ. (Dan, Kap 3: 8-23) (13)
54.Salamun kellu għalqa ta’ dawn. (Għan Kap 8: 8-12) (6)
56.Liema profeta se jintbagħat qabel ma jasal Jum il-Mulej u Jum il-biża? (Mal, Kap 3: 13-24) (5)
57.Min qam kontra Iżrael u xewwex lil David biex jgħodd lil Iżrael? (1Kron Kap 21: 1) (5)
58.Ikolli nagħmel hekk. (2Kor Kap 12: 1) (8)
59.Lil dan Erodi qatagħlu rasu. (Atti Kap 12: 1-5) (5)
60.Fil-ktieb ta’ Żakkarija kemm-il dehera tissemma? (7)
Down
1.Fil-ktieb ta’ Ħabakkuk kemm il-saħta tissemma? (5)
2.Dan laħaq sultan fuq Iżrael fit-tieni sena ta’ Asa. (1Slat Kap 15: 25) (5)
4.Fliema art marret tghammar il-mara li Eliżew qajmilha lil binha mill-mewt? (2Slat Kap 8) (8)
6.Kienet il-fidi li ġagħlet lil dan jobdi s-sejħa ta’ Alla. (Lhud, Kap 11: 1-15) (7)
7.L-azzar ta’ dawn in-nar itajjar. (Naħ, Kap 2) (9)
8.Minn Efrajm niżlu fil-wied, warajk fost niesek, __________________ (Mħ Kap 5) (8)
10.U dendlu lil Ħaman mal-forka li hu stess kien ħejja għal dan (Es, Kap 7) (9)
12.Nofs il-qaddeja kienu jkunu jaħdmu u nofs l-ieħor kienu jkunu mal-kapijiet wara kull dar ta’ Ġuda armati b’dawn. (Neħ Kap 4) (5)
14.Dan xtered ma’ l-art kollha. (Rum Kap 10) (8)
16.Lil min ha Mose quddiem Elgħazar il-Qassis? (Num Kap 27: 12-23) (5)
18.Is-Swar ta’ din ġarrfuhom. (Ġer, Kap 39) (10)
20.L-aħħar ħames (5) salmi jibdew u jispiċċaw b’din il-kelma. (S) (10)
21.Min jobdi din f’ebda għawġ ma jsib ruħu. (Koħ Kap8: 5) (4)
22.Din bkiet lil uliedha u ma riditx minn ifarraġha. (Mt Kap 2) (5)
24.Wieħed minn dawn ttajjar b’ġamra naf f’idu. (Is, Kap 6) (8)
27.Dan is-sultan kiteb ittra lil Esdra. (Esd Kap 7: 11) (9)
29.Dan issieħeb ma’ Pawlu u Sila. (Atti Kap 16) (7)
30.X’kien jismu l-ewwel tifel ta’ Rut? (Rut Kap 4: 13 – 17) (6)
31.Ġesu' ġie meħud quddiem dan il-kunsill. (Mk Kap 14: 43-57) (9)
32.Dawk li jridu jingħoġbu fil-ġisem huma dawk li jridukom tieħdu din. (Gal Kap 6) (13)
34.Din bdiet titlob lil Mulej u tibki ħafna. (1Sam Kap 1: 1-12) (4)
37.Bid-demm tiegħum mxerred fuq is-___________, ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. (Kol Kap 1: 5-25) (5)
40.Lil dawn għandna naħarbuhom. (1Kor Kap 10: 1-22) (5, 5)
41.Aħna ma għamilniex dan meta konna fostkom. (2Tess, Kap 3) (12)
45.Fuq liema għolja ġie midfun Ġożwe’? (Ġożwe Kap 24: 29-33) (6)
46.Meta morna hemm ma kellna ebda mistrieħ f’ġisimna, iżda taħbit f’kollox (2Kor Kap 7) (7)
47.Hekk kien il-bronż. (1Slat Kap 7: 23) (6)
50.Mill-bqija, twettqu fil-Mulej u ssaħħu bil-__________ tiegħu. (Efes Kap 6) (5)
51.Is-Saltna t'Alla tixbah lil din iż-żerriegħa. (Lq Kap 13: 10-22) (8)
55.Lil Lhud qallhom li ġejjin minn dan il-missier. (Ġw Kap 8: 31-59) (5)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog