Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Acs - redzes orgāns.

Jānis Dzenis 9.a

Mājasdarbs bioloģijā.

1       2
 
3  
4    
    5  
6        
         
7                  
       
     
   
8          

Horizontāli
1.Kas lauž gaismas starus?
7.Kā sauc slimību, kad cilvēks neuztver sarkano krāsu?
8.Cik cilvēkam ir maņu orgāni?
Vertikāli
2.Kas acij piešķir krāsu?
3.Lai gaismas stari nonāktu uz lēcas, tiem jāizkļūst cauri... ?
4.Kas sašaurinoties un paplašinoties regulē gaismas ieplūstošo daudzumu acī?
5.Cik acs ābolam ir apvalku?
6.Kas regulē lēcas novietojumu acī?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog