Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Lalka - Ochocki i Rzecki

Ignacy Jakowiecki

1         2
3            
4  
  5 6         7  
      8  
    9                        
       
10   11            
    12 13              
14                  
    15    
  16                       17
         
18                    
      19          
20                      
       
21               22    
23               24        

Across
1.jej kult wyznaje Ochocki
3.Imię Rzeckiego
6.Imię Ochockiego
9.tyle lat miał Rzecki
10.stan cywilny Rzeckiego
13.w latach młodości był nim ojciec Rzeckiego
14.Jego zwolennikiem był Rzecki
16.z tej warstwy wywodzi się Ochocki
18.imię ciotki Rzeckiego
19.jego wynalazkami zainteresował się Ochocki
20.jego autorem jest Rzecki
21.przedstawicielem tej epoki jest Rzecki
22.imię psa Rzeckiego
23.chce ją wynaleźć ochocki - maszyna ...
24.walczył tam Rzecki
Down
2.u niego Rzecki uczył się zawodu
4.zawód Rzeckiego
5.rasa psa Rzeckiego
7.w tym dniu Rzecki wymyślał wystawy
8.warstwa społeczna, z której wywodził się Rzecki
11.był nim Ochocki
12.przedstawicielem tej epoki jest Ochocki
15.najlepszy przyjaciel Rzeckiego
17.kuzynka Ochockiego

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog