Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla ekonomikā

Dāvids Oļševskis

1 2
3                  
   
4               5          
6            
     
  7                    
     
  8 9     10
  11   12        
13               14                        
             
         
15                       16 17        
          18
      19               20  
  21          
      22              
  23          
24                         25   26    
             
    27                        
         
28                   29          
       
30          

Horizontāli
3.Kā sauc valsts pabalstu, piemaksu kādam preces ražotājam vai eksportētājam?
4.Kāda lejupslīdes fāze notiek ekonomiskās aktivitātes ciklā?
5.Kā sauc grāmatvedības bilances daļu, kurā atspoguļots, kā uzņēmums ir ieguvis līdzekļus?
6.Ko cilvēki mēdz pieņemt apmaiņā pret precēm un pakalpojumiem?
7.Kā sauc apvienību, kura veidota, lai aizstāvētu tās dalībnieku intereses?
13.Kā sauc naudas līdzekļus, kuri ir valsts, uzņēmumu vai fizisko personu rīcībā?
14.Kāda mācība tika piekopta 16.-18. gadsimtā, kuras piekritēji uzskatīja, ka valsts varenību nosaka tās rīcībā esošais zelta un sudraba daudzums?
15.Kā sauc preces, kuras nav paredzētas cilvēka svarīgāko vajadzību apmierināšanai?
17.Kā mūsdienās dēvē finanšu iestādi, kas ieguvusi tiesības piesaistīt iedzīvotāju noguldījumus, izsniegt kredītus?
19.Kā sauc personu, kura izsniedz kredītu?
22.Ko ekonomikā dēvē par grūtu stāvokli, kad samazinās ražošana, bankrotē daudzi uzņēmumi, pieaug bezdarbs, palielinās krājumi?
24.Ko ekonomikā dēvē par ļoti strauju inflāciju?
27.Kā sauc autora izņēmuma tiesības pārdot, publicēt, izpildīt, izstādīt savus radošos darbus?
28.Kā sauc racionālu, mērķtiecīgu darbību sistēmu, lai iegūtu preces, pakalpojumus?
29.Kā sauc maksu vai likmi par dažādiem pakalpojumiem?
30.Kā sauc jebkuru institūtu vai mehānismu, kurš saved kopā kādas preces pircēju un pārdevēju?
Vertikāli
1.Kā sauc produktu, kurš tālāk netiek pārstrādāts, bet tiek lietots un izmantots?
2.Kā sauc preces, pakalpojuma vērtību, kur ir izteikta naudā?
5.Kā sauc samaksu par naudas izmantošanu?
6.Kā sauc obligātu maksājumu valsts vai pašvaldību budžetā?
8.Kā ekonomikā dēvē monētas pusi, kurā attēlots ģerbonis?
9.Kā sauc ekonomikas zinātni, kas pētī, atsevišķas nozares, konkrētas preces, konkrētas cenas?
10.Kā sauc uzņēmuma līdzīpašnieku, partneri?
11.Kā sauc darbības vai pasākumus, ko veic uzņēmumi , vai noteiktu arodu pārstāvji, lai pamierinātu klientu vajadzības?
12.Ko sauc par noteiktu preču ieveduma vai izveduma aizliegumu?
16.Kā sauc norēķinu kartes veidu, kuru izsniedz banka?
18.Kā vel ekonomikā dēvē parādnieku?
20.Kā sauc starpību starp naudas ieņēmumiem un izdevumiem?
21.Kāda tiesa izšķir starptautiskus, starpvalstu uzņēmumu un iestāžu strīdus, kuri saistīti ar saimniecisko darbību?
23.Kā sauc parādību ekonomikā, kad daļa iedzīvotāju darbspējīgā vecumā nevar dabūt darbu savā profesijā par atbilstošu samaksu?
25.Kā sauc grāmatvedības bilances daļu, kura atspoguļo uzņēmuma līdzekļu izlietojumu?
26.Kā sauc vairumtirgotāju, kas mēdz pārstāvēt pircēju vai pārdevēju pastāvīgos darījumos ilgākā laika periodā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog