Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Homonimai

Įrašykite pateiktų žodžių homonimus

1
2        
 
3 4      
   
5         6     7     8      
       
    9 10          
  11 12 13      
14             15            
           
16                  
       
  17                
   
18   19     20      
 
 
 
21        

Horizontaliai
2.telkti į krūvą arba kerėti, pranašauti
4.duria arba kentėti iš skurdo
5.gerumas arba gėrimas
6.gyvūnas arbas lįsk į kitų reikalus
8.sukti arba varyti lauk
10.duoti pinigus arba sugebėti
14.nedidelis restoranas arba lauko vienetas
15.tikti arba augti, duoti vaisių
16.pasidaryti raudonam arba nukasti
17.saules arba apskritimo
18.žuvis arba metalinė virvė
20.skandinavų sakmė arba drabužio detalė
21.eiti paskui arba mažėti, slūgti
Vertikaliai
1.augalo dalis arba rankos papuošalas
3.kliek valandų arba turi rankose
5.būrys, eilė arba šalia
7.yra padangoje arba kino aparatūra
8.gena arba mažo žmogaus
9.stovėti lietuje arba kaitintis kol pradės skystėti
11.plaukų pynę arba vieta, kur atsiskaitoma
12.audinys arba kartuolis
13.žalias vabalėlis arba "grafkė"
14.gyvulių kaimenė arba duonos kepalas
19.šokti į vandenį arba megzti vašeliu

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog