Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

renewable energy

Tsetsa Tsolova Hristova

Това е кръстословица за възобновяеми източници на енергия.

1 2 3    
  4    
       
       
5                            
      6
7                                
       
8 9        
  10              
11                    
  12                            
13                
  14     15
16                                     17
        18      
           
           
      19                    
20                
  21                    
   
22                            
     
 

Хоризонтално
3.Единица за мощност
5.Суровина за производството на биоетанол
7.Електро-химично устройство , приличащо по функция на батерия, но за разлика от батерията тя не складира енергия и работи на принципа на обратната електролиза
10.Единица за енергия
11.Черната скала, образувана от останките на мъртви растения преди стотици милиони години
12.Твърди горива, които се формират от останките на древни растения и животни, затрупани под Земята
13.Работата, извършена за единица време
16.Един от основните парникови газове в атмосферата на Земята
18.Водноелектрическа централа
19.Германският физик, който през 1919г изказва закон, според който само 16/27(около 59%) от енергията на вятъра може да се превърне в в механична енергия на турбината.
20.Горивен газ, който се получава при организирана ферментация на биологични продукти в анаеробна (без наличие на кислород) среда
21.Уреди за произвеждане на топла вода от Слънцето
22.Енергията, която идва от силата на движение на въздуха
Вертикално
1.Единица за големина на електричния ток
2.Общото име на всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини.
3.Всички енергии, чийто произход е от прякото слънчево греене и чието непряко въздействие е под формата на биомаса, движение на атмосферните маси, вятър, и движение на вълните.
4.Един от откривателите на фотоволтаичния ефект през 1939 г., син на известен френски физик.
6.Източник на възобновяема енергия, която идва от материал, направен от растения и животни, като дърво, култури, и дори за боклук
8.Изкопаемо гориво, което е във вид на газ, който се формира в подземни джобове близо до петролен
9.Енергията, която идва от слънчевите лъчи, които достигат до Земята
14.Процесът на конвертиране на материали, които вече не са необходими в нови продукти
15.Топлоелектрическа централа
17.Суровина за производството на биодизел
18.Единица за напрежение
22.Съкратеното име на възобновяеми източници на енергия

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog