Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2                 3  
   
4          
  5                
6    
     
    7  
8     9              
       
  10              
     
   
  11              
 
12              

Horizontaliai
2.Koks mokslas tiria dangaus kūnus?
4.Kometą sydaro branduolys, uodega ir .....
5.Keisto pavidalo, su uodegomis, mažų asteroidų dydžio šviesuliai, vadinami ...
8.Kokia menulio fazė, kai Žemė atsiduria tarp Saulės ir Mėnulio, matoma visa apšviesta jo pusė?
10.Kuri planeta mažiausia?
11.Kuri planeta turi daugiausia palydovų?
12.Kuri planeta turi daugiausia žiedų?
Vertikaliai
1.Kas yra erdvinė žvaigždžių sistema?
3.Kuri planeta didžiausia?
6.Didelės masės ir didelio skersmens įkaitusios plazmos rutuliai, sudaryti iš vandenilio, helio tai yra...
7.Kurios planetos aukščiausias kalnas?
9.Kurioje planetoje pučia stipriausi vėjai?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog