Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1
2                    
 
3                  
 
4 5  
6                           7 8
         
    9      
      10 11      
    12                      
         
     
  13            
 
 
14                    
 
 
15          

Across
2.Kas ir datora galvenā sastāvdaļa?
3.Monitora vadības katre?
6.Iekārta, kas veic maiņstrāvas pārveidošanu ir...?
12.Ko izmnto skaņas ievadīšanai un pārkodēšanai?
13.Kā sauc mikroshēmu komplektu?
14.Kursora pozicionēšanas ierīce ir?
15.Ierīce ar kuru datoru var pieslēgt internetam?
Down
1.Viena no datora galvenajām un svarīgākajām ierīcēm ir...?
4.Portatīvais dators jeb...?
5.Dzesētājs?
7.Skaņas izvadierīce?
8.Printerim līdzīga ierīce ir...?
9.Nepārtrauktās barošanas bloks-...?
10.Tīkla kartes...
11.Informācijas glabātājs darbības laikā?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog