Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1             2  
 
3 4 5        
6     7          
    8          
9        
        10  
           
  11        
12                      
         
    13                  
     
     
  14              
   
15            

Across
1.Visuomeninis mokslas, aprašantis ir analizuojantis būdus, kaip ribotais ištekliais tenkinti visuomenės poreikius
5.Piniginė prekės ar paslaugos vertės išraiška
6.Bet kurios šalies pinigai
8.Mokestis už naudojimąsi gamtiniais ir kapitalo ištekliais
12.Skolos dokumentas, patvirtinantis, kad jo tūrėtojas bendrovei ar kitai institucijai paskolino tam tikrą sumą pinigų
13.Verslo dalyvis, rinkai gaminantis prekes arba teikiantis paslaugas
14.Vyresnis negu 16 metų darbingas ir darbo ieškantis, bet jo negaunantis žmogus
15.Gamybos išteklių trūkumas, neleidžiantis patenkinti visų norų
Down
2.Varžymasis įvairiose rinkose
3.Nematerialus (neapčiuopiamas) vertę turintis verslų teikiamas produktas
4.Rinkos tipas, kurio pagrindinis požymis - vienas pardavėjas ir daug pirkėjų
7.Verslo organizacija, gaminanti prekes ir teikianti paslaugas
9.Prekės ir paslaugos, parduodamas kitoje šalyje
10.Kiekvienas, vartojantis prekes ir paslaugas
11.Finansinis tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog