Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2   3    
   
  4             5  
     
     
  6 7  
8               9        
     
    10   11
        12  
           
           
         
13                      
       
14                
   
15                    

Horizontaliai
2.Piniginė prekės ar paslaugos vertės išraiška
4.Visuomeninis mokslas, aprašantis ir analizuojantis būdus, kaip ribotais ištekliais tenkinti visuomenės poreikius
8.Nematerialus (neapčiuopiamas) vertę turintis verslų teikiamas produktas
9.Mokestis už naudojimąsi gamtiniais ir kapitalo ištekliais
13.Verslo dalyvis, rinkai gaminantis prekes arba teikiantis paslaugas
14.Finansinis tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų planas
15.Skolos dokumentas, patvirtinantis, kad jo tūrėtojas bendrovei ar kitai institucijai paskolino tam tikrą sumą pinigų
Vertikaliai
1.Gamybos išteklių trūkumas, neleidžiantis patenkinti visų norų
3.Verslo organizacija, gaminanti prekes ir teikianti paslaugas
5.Varžymasis įvairiose rinkose
6.Kiekvienas, vartojantis prekes ir paslaugas
7.Bet kurios šalies pinigai
10.Rinkos tipas, kurio pagrindinis požymis - vienas pardavėjas ir daug pirkėjų
11.Vyresnis negu 16 metų darbingas ir darbo ieškantis, bet jo negaunantis žmogus
12.Prekės ir paslaugos, parduodamas kitoje šalyje

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog