Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
4 5                   6       7  
          8  
9                       10                  
    11     12        
13                              
    14          
  15           16    
  17                                
               
18                
      19          
                 
               
20                       21
  22                    
           
      23                        
  24       25
26                           27 28             29      
           
30                       31                  
         
32           33                        
    34            
35                      
  36                
37                      
  38                  
39                    

Horizontaal
5.vitaminetekort
9.ontspringen onderaan de hersenen
10.myelineschede
11.regenboogvlies
13.verdroging van het hoornvlies, door avitaminose van vitA
17.tegenhanger van de sympathicus
20.impulsgeleiding die niet langs de hersenen passeert
22.tekort aan vitB
23.pancreas
26.tekort aan vitA
28.doorzichtige laag aan buitenkant oog
30.buitenste laag hersenen
31.Engelse ziekte
32.bijziendheid
33.verbinden accomodatiespier met lens
34.signaal dat door zintuigen wordt opgevangen
35.geleidt impulsen weg van cellichaam
36.suikerziekte
37.voorkomt dat er teveel licht op het netvlies valt
38.verbindt grote hersenhelften
39.onderdeel van de sympathicus
Vertikaal
1.verziendheid
2.motorische zenuw
3.structuurtje in netvlies om kleur te zien
4.signaalstoffen uit endocriene klieren
6.dichtste punt waarop je nog scherp kunt zien
7.gezichtszintuig
8.schildklierhormoon
12.prikkel die altijd een specifiek gedrag uitlokt
14.endocriene klier in de hersenen
15.deel van het hersenvlies
16.aanpassen van de lensdikte
18.geleiden impulsen naar het cellichaam
19.sensibele zenuw
21.signaal dat door zenuwen wordt doorgegeven
24.dieptezicht
25.nuttig voor beide partijen
27.bijnierhormoon
29.diabetici hebben van deze stof een tekort

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog