Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Bioteknologji Farmaceutike

Dr. E.Mustafaj

Biotek_Farm 2.1

1 2
  3                
   
  4                  
  5  
6               7  
        8
  9 10           11              
           
12           13                    
           
         
14                 15      
         
    16      
17                       18   19
               
      20                  
           
  21                    
     
 

Across
3.Aftësia për të infektuar ose shkaktuar sëmundje.
4.Segment i ADN që mund të zhvendoset i plotë dhe të futet në disa regjione të ADN bakterore ose në një fag, duke alarmuar kështu ADN e bartësit.
6.Material mbi të cilin vepron një enzimë.
10.Degë e bioteknologjisë, e cila synon të zhvillojë metoda biologjike për të shkatërruar ksenobiotikët.
12.Një organizem submikroskopik që përmban informacion gjenetik, por nuk mund të riprodhojë vetveten.
13.Kimikat sintetik, i huaj për organizmat e gjalla, që rezulton të jenë rezistent ndaj shkatërrimit prej mjedisit.
14.Proteinë e prodhuar nga organizmi njerëzor dhe i kafshëve të larta, si përgjigje ndaj pranisë së një antigjeni specifik.
15.Inicialet pë një molekulë të ngjashme me ADN, që përcjell mesazhin gjenetik të ADN në citoplazmen e një qelize, ku krijohen proteinat.
17.Teknikë laboratorike për formimin e një bime të re prej një mase qelizash bimore.
20.Enzima e pranishme tek viruset ARN që katalizon formimin e ADN prej ARN virale njihet me emrin transkriptazë e _______________.
21.Procesi i cili, për të prodhuar një produkt të dëshiruar, përdor qelizat e gjalla ose komponentët e tyre.
Down
1.Një gjen që pengon shprehjen e fenotipeve (efekteve të mutacionit) tek gjenet e tjerë njihet me emrin gjen ________.
2.Organizem që formohet nga futja e materialit gjenetik të huaj në linjen qelizore riprodhuese.
5.Disa tharme mund të fermentojnë __________________ dhe janë të rëndësishme në përgatitjen e birrës dhe bukës.
7.Transplantimi i organeve të gjalla, qelizave ose indeve prej kafshëve tek njerëzit.
8.Përdorimi i proceseve biologjike për zgjidhjen e problemeve ose krijimin e produkteve të dobishme.
9.Grimcë virale elementare (fillestare) e përbërë nga materiali gjenetik dhe një mbulesë proteinike.
11.Një gjen i modifikuar gjenetikisht që kodifikon një antibiotik, i cili, në rast mungese të lëndëve ushqyese, mund të vrasë qelizen bakterore bartëse.
14.Një treshe e bazave nukleotide në ARN transferuese, e cila çiftëzohet (përputhet) me një treshe të ARN mesazhere.
16.Një përbërës i qelizës, që përmban proteina dhe ARN, i përfshirë në sintezen e proteinave.
18.Term i përgjithshëm për këpurdhat një-qelizore që riprodhohen me sythe.
19.Inicialet në shqip për disa proteina të rralla të sistemit imunitar, të prodhuara nga makrofagët, që duket se shkatërrojnë disa tipe të qelizave tumorale, pa ndikuar tek qelizat e shëndosha.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog