Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Crossword Puzzle sa Filipino

Sherileen D. Eva

1 2     3       4        
5              
  6                
      7
8                         9   10        
           
         
  11 12      
  13                    
      14                      
           
    15   16 17    
18                                      
             
             
      19   20      
                 
         
21                     22        
       
23                 24
          25
           
         
26                 27            

Across
2.Wika ng Ebolusyon.
4."Ang pagsasalita ay batas ng pangangailangan."
5."Nagsisimulang makipag-ugnayan ang sanggol sa kanynag kapaligiran sa pamamagitan ng paggalaw ng katawan."
6.Teorya kung saan ang wika ay galing sa tunog sa kapaligiran.
8.Kung ang isang tao ay nasa proseso ng pagdidisisyon sa kanyang sarili tungkol sa isang bagay na dapat niyang gawin o lutasin.
10.Ang ibig sabihin ay pagkalito.
13.Indayog ng awitin
14.Taong isa lamang ang alam na wika.
18.Tumutukoy sa kahalagahan ng pagtatakda ng oras.
21.Pagbibigay ng kuru-kuro.
22.Matulis na panulat.
23."Ang palagiang pagyakap,pagkarga at pakikipag-usap ng ina sa sanggol ay mahalaga dahil lalong mapapalapit sa kanya ang sanggol."
26.Teorya ng wika hango sa Tore ng Babel.
27.Anyo ng pagkakaugnay-ugnay ng salita.
Down
1.Komunikasyong gumagamit ng wika na maaaring pasulat at pasalita.
3.Isang katutubong paraan ng pagsulat ng ating mga ninuno.
4.Ito ay may layuning magpabuti magpaunlad ng isang samahan o organisasyon.
7.Alpabetong Romano.
8.Komunikasyong namamagitan sa dalawang tao o mahigit pa.
9.Wika galing sa hayop.
11.Makaagham na pag-aaral ng mga tunog.
12.Tumutukoy sa makabuluhang tunog na nangangahulugang ang bawat ponema ay makapagpapabago ng kahulugan ng bawat salita.
15.Proseso ng paghahatid ng mensahe.
16."Ang dahilan ng tao sa pagsasalita ay ang kanyang pakikipagsapalaran."
17.Taong marunong magsalita ng maraming wika.
19.Taong marunong magsalita ng dalawang wika.
20.Hari na nagsabing ang wikang hindi ginagamit ay namamatay.
24.Ang ibig sabihin ay tinapay.
25.Ito ay pamamaraang ginagamit sa pakikipag-komunikasyon.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog