Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Afrikaans Kwartaal 3

Roy Auret

Afrikaans taalwerk vir Graad 5 leerders

1     2            
  3
  4  
  5    
       
  6             7    
         
8                        
         
9                          
       
10                        
    11  
12   13    
  14                   15
  16     17  
  18           19                
           
    20      
    21                    
22                    
  23      

Dwars
1.Leesteken aan die einde van 'n vraagsin.
6.Woordsoort wat verhouding tussen twee voorwerpe aandui.
8.Die uiterste vorm van iets, noem ons die ... vorm, bv. spierwit.
9.Twee sinne wat deur 'n voegwoord gekoppel word, noem ons 'n ... sin.
10.Die bepaling in die sin wat die aksiewoord uitbrei of bepaal.
14.Bepaalde rangtelwoord wat verband hou met die syfer getal 100.
18.Leesteken wat voor die voegwoorde want en maar aangetref word
19.Die deel van 'n sin wat verantwoordelik is om die aksie uit te voer.
21.Woorde met dieselfde klank en betekenis, maar waarvan spelling verskil.
22.Die deel van sin wat aksie of handeling aandui.
23.'n Bepaalde lidwoord
Af
2.Die skryfteken wat gebruik word in meervoude van woorde wat eindig op 'n beklemtoonde "a".
3.Soort sin wat ontbreek: stelsin, vraagsin, uitroep en ...
4.Een woord vir "regoor die wêreld".
5.Die bepaling in die sin wat die voorwerp uitbrei.
7.Woorde met min of meer dieselfde betekenis.
11.Woorde met min of meer die teenoorgestelde betekenis.
12.Woorde met dieselfde klank, maar waarvan betekenis en spelling verskil.
13.Vergrotende trap vir "goed".
15.Baie vet, is ...
16.Vergrotende trap vir "skraal".
17.Oortreffende trap van "fris".
20.Oortreffende trap van "dood".

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog