Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Kabihasnan ng Latin Amerika

Merick

Seatwork Activity

1
 
2   3
      4
5              
        6
7                      
         
         
    8         9    
     
     
  10      

Across
5."cultural area" kung saan naninirahan ang mga Eskimo
7.Lugar ng kapanganakan ng mga diyos
8.Mga taong palipat-lipat ng tirahan dahil sa paghahanap ng pagkain
10.ang permanenteng tirahan ng mga Indians sa Hilagang Amerika
Down
1.Ang mga natalo sa digmaan ay ginagamit bilang mga ito ng mga Aztec
2.Paraan ng pagsusulat kung saan ginagamit ang mga larawan upang magbigay kahulugan sa mga ideya
3.Ang diyos ng mga Maya, Toltec at Teotihuacan
4.Europeong bansa na nanakop sa mga Aztec at Inca
6.Sentro ng imperyong Inca
9.Imperyong matatagpuan sa Andes mountains

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog