Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

taaskasutuse ja keskkond

1 2
3            
   
 
4              
 
5                      
 
 
 
6                      
 
7                    
 
8                  
 
9                  
 
 
10            

Across
3.Looduslike alade säilitamiseks ja seal elavate liikide elujõus hoidmiseks on vaja neid...
4.Jäätmete taaskasutus on sama vana kui ...
5.Metsad omavad olulist ... ja looduslikku väärtust.
6.Mida tuleks teha, et keskkond säiliks elamiskõlbulikuna ja võimalikult puhtana?
7.Millega küttimisega püütakse hoida liikidevahelist tasakaalu?
8.Mis mõjutab õhukvaliteeti? ... ühendid
9.Mis on on üks osa kasutatavast loodusressursist, täites samal ajal olulist rolli meie ökosüsteemis?
10.Et vesi säiliks kasutuskõlblikuna, on vajalik veekogude ning põhjavee ... ja ökoloogilise tasakaalu tagamine.
Down
1.Mis on Eesti Taaskasutusorganisatsiooni lühend?
2.Kuhu tuleb panna: plastpakendid, klaaspakendid, metallpakend ja joogikartong?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog