Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

C++

Weronika Ciecierska

Krzyzowka o C++.

1 2                
   
3              
  4                  
5          
    6
      7
8 9            
    10                    
         
11                            
       
  12   13                
       
14       15
  16              
     
   
17            
 

Poziomo
2.Operator arytmetyczny % oznacza resztę z ...?
3.Co musi znajdować się na końcu linii, aby polecenie znajdujące się w tej linii stało się instrukcją?
4.Kto zaprojektował język C++?
5.aki modyfikator pozwala na zmniejszenie zakresu liczb na -32767 do 32768?
9.Jaka liczba odpowiada fałszowi?
10.Jak inaczej nazywa się suma logiczna (||)?
11.Jak nazywa się zwiększanie wartości zmiennej x o 1?
12.Jak nazywa się instrukcja, która wykonuje polecenie jeżeli podany warunek jest prawdziwy, i nie robi nic jeżeli podany warunek jest fałszywy?
14.Jaka funkcja odpowiedzialna jest za pobranie klawiatury z liczby i przypisanie jej do zmiennej?
16.Jaki modyfikator określa, że liczby przechowywane w zmiennej mogą być tylko dodatnie?
17.Jaka instrukcja ujmowana jest w nawias klamrowy?
Pionowo
1.Jak nazywa się specjalny program przygotowujący plik do kompilacji?
2.Jak nazywa się zmniejszanie wartości zmiennej x o 1?
6.Jak nazywa się kombinacja stałych, zmiennych i operatorów stosowanych do zapisu wykonywanych obliczeń?
7.Jak po angielsku nazywają się słowa o zastrzeżonym znaczeniu w C++?
8.Jak inaczej nazywa się iloczyn logiczny (&&)?
13.Jak nazywa się operator relacji "!="?
15.Jakie polecenie powoduje przejście do nowej linii?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog