Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

cooking words

sumiya

cooking verbs

1 2         3   4  
  5     6     7  
8           9 10      
    11                         12
          13        
14               15      
      16              
17                          
        18    
19               20                    
       
21 22       23            
    24                  
25           26 27      
  28               29
         
30           31              
  32    
33                
    34     35  
  36     37 38
    39     40 41          
42               43      
       
44 45      
 
 

Across
2.үрэх
3.хоолой, гол ишь гуурс
6.нухах
8.нимгэн зүсэх
11.хагас
13.жигнэх
14.нэг аяга
16.фунт - 45, 6 граммтай тэнцүү
17.нэг цайны халбага
18.нэмэх
19.квартын 1/3
22.уут, цүнх
23.кварт=114 л
24.6-р савла савласан
25.хугалах, хагалах
26.хальслах
28.лонх
30.ил гал дээр шарах
31.хуурах
33.унци =28,34952 грамм
34.гриллдэх
39.хэрчих
41.угаах
42.нухах
43.хутгах
45.ороомог
Down
1.бүтэн
2.тослох
4.буцалгах
5.хэмжүүр
6.хайрцаг
7.бага шиг тосонд шарах
9.бүхлээр нь шарсан мах
10.1/3
12.зууханд жигнэхф
15.хайрцаг
16.бүтэн кварт
17.нэг хоолны халбага
20.галлон - 3-4 литрийн хэмжээ
21.торх, том лааз
27.хоосон
29.шарах
32.жин дээр тавьж үзэх
33.шингэн болон нунтаг бодисын эзэлхүүний хэмжүүр
35.талх
36.хагалахф
37.огтлох
38.шилэн сав
39.лааз
40.асгах , хийх, гоожуулах, хийх
44.холих

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog