Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

part of the body

sumiya

part of the body

1       2 3 4 5       6
       
7           8 9       10   11  
  12           13          
14   15            
16                   17            
        18
  19                 20        
    21            
22             23 24    
  25   26   27         28 29        
30                
31               32   33      
      34 35      
36                   37        
      38                
            39
40     41   42       43      
    44 45     46  
47       48         49      
      50      
51        
  52            
   
53     54    
   
 
55 56    
 
 

Across
1.цээж
5.гавал
7.шагай
8.өгзөг
12.уушиг
13.чамархай
15.нүдний хүүхэн хараа
16.бүдүүн гэдэс
19.дух
20.хацар
21.бүсэлхий
22.уруул
24.хөлийн хуруу
25.нүд
27.булчин
29.шүд
30.хөл
31.араг яс
32.нуруу
36.хуруу
37.шуу
38.мөр
40.чих
42.ташаа
43.шилбэ
44.гуя
47.бугуй
49.хамар
50.өвдөг
52.зовхи
53.бөөр
55.алга
Down
2.хэл
3.өсгий
4.судас
6.элэг
9.мөр
10.хөлийн булчин
11.гэдэс
14.ууц
17.нарийн гэдэс
18.зүрх
23.толгой
24.эрхий хуруу
25.хөмсөг
26.сормуус
28.тохой
33.эрүү
34.ам
35.хоолой
36.нүүр
39.хавирга
41.хөл/тавхай
45.үс
46.гар
48.артерийн судас
49.хүзүү
51.тархи
54.хумс
56.гар

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog