Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

7. klasei matemātika

Dz. Rove

Lasi skaidrojumus un izpildi!

1       2     3
   
    4
   
   
5          
6  
   
7            
 
  8 9
    10 11  
12 13                  
       
   
14                      
15    
16                    
    17          
    18  
    19                
     
  20          
21  

Horizontāli
1.102x+35x=
2.3x-10x=
5.Atbildi raksti vārdiem: 3x-6=24
7.190 grādu liela leņķa veids
10.Cik ir 50% no 620?
13.ja taisnes nekrustojas, tad tās ir
14.īsākais nogrieznis no punkta līdz taisnei
16.puse no puses
17.Atbildi raksti vārdiem: 0,5x=4
19.Atbildi raksti vārdiem: 4 no 20- cik tas ir procenti?
20.90 grādu liela leņķa veids
21.4 kvadrātā
Vertikāli
1.5 kubā
3.mazākā ģeometrijas figūra
4.savieno riņķa centru ar riņķa līniju
6.garākā horda
8.leņķi, kuriem mala atrodas uz vienas taisnes, bet abu summa ir 180 grādi
9.25% no x=10. Cik ir x?
11.Cik grādu ir lielākajam platajam leņķim?
12.stars, kas dala leņķi uz pusēm
15.tāda kā horda, tikai taisne
18.Atbildi raksti vārdiem: mazākais pirmskaitlis

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog