Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Matemātikas jēdzieni

Linda

1.-6. klasē apgūtie matemātikas jēdzieni

1
2         3        
      4
       
       
  5 6              
         
       
    7        
   
8              
   
9                  
 
10          

Horizontāli
2.Viena desmitā daļa no decimetra
6.Atņemšanas rezultāts
7.Skaitlis, kuru ar romiešu cipariem pieraksta: C
8.Mērinstruments, ar kuru mēra garumu
9.Figūra, kurai ir trīs stūri un trīs malas.
10.Bezgalīgi gara taisna līnija
Vertikāli
1.Ierīce, ar kuru mēra leņķa atvērumu
2.Instruments, ar kuru zīmē riņķus
3.Laika mērvienība
4.Simboli, ar kuriem pieraksta skaitļus
5.Simtdaļas

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog