Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Betas matemātika

Elizabete

1 2
3                    
4    
5   6                  
       
    7    
        8  
            9
           
10                 11       12
  13                    
           
14              
  15      
16 17                          
18              
    19           20  
21        
       
   

Horizontāli
3.Ko nevar sadalīt pirmreizinātājos?
6.Kādai figūrai visu leņķu summa ir 180 grādi?
10.Kā sauc leņķi, kas veido vienu taisni? ( .... leņķis)
13.Kā sauc šo skaiti 34,962?
14.Skaitlis kas neietilpst naturālo skaitļu virknē.
17.Leņķu mērīšanai un zīmēšanai lieto mērinstrumentu - ....
18.Izteiksmē skaitli var aizvietot ar ...
19.Kā sauc šo skaitli 50%?
21.Ar kādiem diviem vārdiem saīsina kilometrus?
Vertikāli
1.Cik procentu, tik ....
2.Kā sauc pirmskaitļus, kuru reizinājums ir dotais skaitlis?
4.Leņķa lielumu nosaka tā malu ...
5.Ar kādu darbarīku var uzzīmēt precīzu apli?
7.Skaitlisko reizinātāju burta priekšā mēdz saukt arī par ....
8.Kā sauc plaknes daļu starp diviem stariem?
9.Vai darbības ar vienkāršām burtu izteiksmēm izpilda tāpat? Piem: pilda/nepilda.
11.Figūra kurai ir četri stūri.
12.Ar S burtu apzīmē ....
15.Kā sauc darbību? (6:3=2)
16.Kā sauc darbības iznākumu? (2+2=4)
20.Cik ir liela vienība π? (ar burtiem)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog