Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

18. novembris Latvijas valsts svētki

Vārdi saistīti ar 18. novembri, 1918; Latvijas valsts svētkiem. Latvia

1 2
    3
  4   5            
    6    
        7 8  
             
9                            
            10
11            
           
12                      
         
       
  13                                
 
 
14                                  
 
15            

Horizontāli
5.history (latviski)
9.Kurā gadā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti? 19_ _ gadā.
12.Fotografs kurš uzņēmis vienīgo foto neatkarības proklamēšanas laikā
13.Latvijas karoga krāsas
14.Ēka kurā proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti (2 Words)
15.gathering / meeting (latviski)
Vertikāli
1.freedom (latviski)
2.Latvijas neatkarības simbols pie kura noliek ziedus (2 Words)
3.to proclaim/declare (latviski)
4.nation (latviski)
6.Kā tradicionāli svin valsts svētkus Rīgas Daugavas upes krastmalā?
7."Dievs, svetī Latviju!"
8.independence (latviski)
10.Kurš Pasaules karš beidzies nesen pirms neatkarības proklamēšanas
11.flag (latviski)

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog