Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1   2 3
4      
   
   
5 6  
   
  7          
    8       9
10     11        
  12          
13          
  14 15        
    16          
       
17                          
       
  18        
19          

Soldan Sağa
1.İlk vahyin Hz. Peygamvere verdiği mesaj.
4.Hz. Muhammet'e ilk vahyin geldiği mağaranın ismi.
7.Hz. Muhammet'in ilk eşi.
8.Hz. Muhammet'in doğduğu şehir.
10.Hicret'te Medine'li Müslümanlara verilen isim.
12.Mekke'den Medine'ye Hicret eden müslümanlara verilen isim.
13.İlk müslümanlardan olan Hz. Peygamberin azatlı kölesi.
15.Hz. Peygamberin Yüce Yaratıcının huzuruna çıkıp kabul edildiği geceye verilen isim
16.Mekke, Medine ve Taif şehirlerinden oluşan bölgeye verilen isim.
17.Hz. Peygamverin dedesi.
18.Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaş.
19.Müslümanların son savunma savaşıdır.
Yukarıdan Aşağıya
2.Hz. Hamza'nın şehit olduğu savaş.
3.Yüce Allah'ın emirlerini, Cebrail aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir.
5.Hz. Peygamber'in ilk çocuğunun adı.
6.Hz. Muhammet'in gençliğindeki mesleği.
9.Mekke'de hakim olan zulüm düzenine karşı hazırlanmış olan sözleşme.
11.Hz. Muhammet'in babasının adı.
14.Medinelilerle Hz. Peygamber'in Hicret öncesi yaptığı görüşmelerin yapıldığı yer.
16.Hz. Muhammet'in Süt Annesinin adı.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog