Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Ekstremt liv

25 begreber som er gode at kunne til NV eksamen

1 2
  3 4           5 6
    7                        
         
  8           9             10          
           
           
  11                                      
           
  12   13                          
             
          14    
             
      15        
            16  
             
17                                      
             
            18
19                                   20
           
    21                          
           
  22                      
      23              
       
24                              
     
   
25                

Across
3.Antallet af bindinger et atom kan lave. HONC-reglen kan bruges til at huske den for de fire mest almindelige atomer i molekyler.
7.En lipiddobbeltmembran, som består af to lag af phosphorlipider og som afgrænser en celle fra dens omgivelser.
8.Hvis et molekyle har en polær binding skal molekylet være sådan en for at være polært. Symmetriske molekyler, som f.eks. kuldioxid, er det som regel ikke.
9.Organismer der er i stand til at overleve under ekstreme forhold.
11.Et forsøg med kun en enkelt variabel. (2 Words)
13.Grundstoffer der står til højre for trappelinjen i det periodiske system.
17.En måde at overskueligegøre grundstofferne. Består af perioder og hovedgrupper. (3 Words)
19.Når elektronerne fra et atoms yderste skal danner par med elektronerne fra et andet atoms yderste skal. (2 Words)
21.Binding mellem to atomer som deler et elektronpar, og hvor forskellen i elektronegativitet for de to atomer er mindre end 0,5. (2 Words)
22.Vandhadende, upolært
23.Grundstoffer der står til venstre for trappelinjen i det periodiske system.
24.Diffusion af et stof mod en lavere koncentration af stoffet. Over cellemembranen sker det for små molekyler uden brug af transportproteiner. (2 Words)
25.Vandelskende, polært
Down
1.Viser fordelingen af elektroner i atomets yderste skal.
2.Transport over cellemembranen ved hjælp af transportproteiner. (2 Words)
4.Faciliteret transport af et stof over cellemembranen imod en højere koncentration af stoffet. Kræver ATP. (2 Words)
5.Et atoms evne til at tiltrække elektroner. Kan bruges til at beregne polariteten af bindinger.
6.Stoffer med en ensartet sammensætning af det samme atom, molekyle eller forbindelse. (2 Words)
10.Regel der siger at alle grundstoffer vil forsøge at få otte (eller to) elektroner i yderste skal.
12.En blanding af atomer, molekyler eller ioner, som ikke er ensartet. (2 Words)
14.Binding mellem to atomer som deler et elektronpar, og hvor forskellen i elektronegativitet for de to atomer er større end 0,5 og mindre end 2,0. (2 Words)
15.Der er tre forskellige: gasform, væskeform og fast form.
16.En ensartet blanding af flere forskellige atomer, molekyler eller ioner. (2 Words)
18.Alt levende er opbygget af stoffer der består af disse. Vi har organiseret dem i det periodiske system.
20.Transport af vand over en semipermeabel membran, imod en koncentration af osmotisk aktive stoffer, som er større end der hvor vandet kommer fra.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog