Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

heroes and villains

no author

appearance

1 2
3               4         5           6   7  
             
8             9 10                     11     12  
                 
    13                              
              14  
        15        
  16         17                        
18                            
19               20                
  21            
    22       23                        
                 
24               25
        26       27                 28  
            29          
30                   31              
          32      
  33             34                 35              
             
        36                  
           
  37                   38          
            39 40        
        41 42              
  43                    
44       45          
      46                
47                
      48            
 
 

Across
3.сандрах
5.язгууртан, дээд зиндааны
8.зоригтой
10.гадаад төрх
11.цув
13.бүйлсэн хэлбэртэй
17.яарах, сандрах
18.бага зэрэг
19.эрүү
20.муухай амттай
23.хүйтэн зүрхтэй
26.бүлэг
27.алдар нэртэй
29.сурталчилах
30.нүүрний өнгө
31.зөөх
33.кино зураг авалтийн баг
34.тааралдах, гэнэт уулзах
35.гайхалтай, хачирхалтай
36.бурхан өршөөг
37.сэргэлэн, хөхүүн хөгжилтэй
38.бишрэх бахдах
40.дээрэлхүү
41.хүүхэлдэйн кино
43.барьж авах
45.цамцны зах
46.халамжтай
47.хаяг
48.зөвлөх
Down
1.арчилах
2.шуудангаар
3.зэрлэг бүдүүлэг
4.дундажтөрхтэй
5.дундаж биетэй
6.хацар
7.хэдийгээр
9.өргөн хүрээтэй малгай
12.бүх цаг үеийн
14.нэг ангийн
15.бэлэн
16.тусалж чадахгүй байх
20.эрэгцүүлэл
21.өөртөө итгэлтэй
22.жүжигчдийг сонсож шалгаруулах
23.зар сурталчилгааны
24.сүрдүүлэх
25.зохиогч
28.гарчиг
31.бүрэнь бүтэн, дуусгасан
32.анхаарч үзэх, эргэцүүлэх
33.төвийн
34.үзэгч харагч гэрч
36.тод, ухаалаг
37.эргэлзэж, тээнэгэлзсэн
39.хэрэглэх хүсэлт гаргах
40.сахал
42.зөвлөгөө
43.цээж
44.гоо сайхан
45.тайван

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog