Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

1 2 3
    4     5       6            
        7
8             9 10            
           
  11 12 13                    
14                   15         16  
    17                      
18                  
    19           20        
       
  21   22                
23                  
24      
  25                              
  26    
    27             28     29          
           
30                 31  
    32                  
33                  
    34    
35   36         37                
       
38            
   
  39          

Poziomo
4.Bojowy srodek zapalajacy, pólciekly o temp. spalania 1600 stopni C
6.Rodzaj promieniowania towarzyszacy wybuchowi jadrowemu
8.Zjawisko wybuchu jądrowego docieracjącego po jakimś czasie
10.Broń artyleryjska o plaskim torze lotu do niszczenia pojazdów
13.Odmiana broni jadrowej drufazowej
14.Broń artyleryjska sluzaca do niszczenia ukrytych celów
15.Najmniejsza wewnetrzna srednica przewodu lufy
17.Grzyb powodujący zaburzenia ukladu oddechowego
18.Granaty, ktore rażą odlamkami w promieniu 200m
19.Choroba atakujaca gorne drogi oddechowe
20.Jedno z najbardziej zauwazalnych zjawisk towarzyszacych wybuchowi jądrowemu
22.Dzialo o stromym torze lotu
23.Stop metali, paki sie w temp. 3000 stopni C
25.Najważniejszy czynnik razenia broni jądrowej
27.Broń o kalibrze do 20 mm
29.Bezbarwna oleista ciecz powodująca duże trudnosci z oddychaniem
30.Sklada sie glównie z benzyny, pali sie w temp. 3000 stopni C
32.Zakazenie ta bakteria powoduje niezyt jelitowa-zoladkowy
33.Bezbarwny, lżejszy od powietrza gaz
35.Parząca żółta ciecz
37.Środek halucynogenny, powodujący zaburzenia poczucia czasu
38.Bezbarwny gaz o słabym zapachu kamfory
39.Pali sie bez dostępu powietrza w temp. 3000 stopni C
Pionowo
1.Broń wykorzystujaca energię jadrową
2.Choroba powodujaca obrzek pluc, i zgon po 2-5 dniach
3.Bezbarwny i bezwonny gaz powodujący poparzenia skóry
5.Granat reczny o promieniu rażenia do 20m
7.Zielonożólty gaz
9.Broń jądrowa dwufazowa
11.Rodzaj malych bakteri wewnątrzkomórkowych
12.Wspólczesna broń biala
16.Impuls towarzyszacy wybuchowi broni atomowej
21.Odmiana alotropowa pierwiastka, który samoczynnie się zapala
24.Zbiorowy srodek ochrony przed bronią konwencjonalą
26.Roślinny srodek o działaniu paraliżującym
28.Bakteria powodujaca nieżyt jelitowo-żoladkowy
29.Ryba, ktora posiada toksyny o działaniu paralizującym
31.Kwas powodujący rozedmę pluc
34.Substancja z której robione sa kamizelki kuloodporne
36.Wirus powodujący wysoką temp., bóle stawów, krwawienie

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog