Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Senā Ēģipte

Markuss Bruno Kaucis

Krustvārdu mīkla par Seno Ēģipti.

1 2
3        
4    
5   6                  
   
  7               8
    9  
10                    
    11        
12                
  13          
  14  
15                     16
       
  17          
     
   
18            

Horizontāli
3.Upe, pateicoties kurai veidojusies Senās Ēģiptes civilizācija.
5.Saules dievs seno ēģiptiešu mitoloģijā.
6.Zinātnieks, kurš atšifrēja ēģiptiešu hieroglifus.
7.Papīram līdzīgs materiāls, ko izgatavo no Nīlas krastos augošām niedrēm.
10.Valdnieka sieva, skaistuma etalons, kuras vārds nozīmē "Skaistā ir atnākusi".
11.Haosa dievs, ļaunuma simbols.
12.Apvienotās Senās Ēģiptes pirmā galvaspilsēta.
13.Faraons, kuram uzcelta lielākā piramīda.
15.Faraons, kura kapenes atrastas neizlaupītas.
17.Mīlestības dieviete.
18.Pazemes valstības dievs.
Vertikāli
1.Ievērojamākais piramīdu komplekss, kurš atrodas mūsdienu Ēģiptes galvaspilsētā Kairā (divi vārdi).
2.Gudrības dievs, rakstības un aritmētikas aizbildnis.
4.Senās Ēģiptes valdnieka tituls.
8.Ūdens smeļamā ierīce Senajā Ēģiptē.
9.Pazīstamākā sieviete faraons.
14.Valdnieks, kurš apvienoja Seno Ēģipti.
16.Beztiesiski, nebrīvi cilvēki.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog