Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

TARİH I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

A GRUBU

1   2   3
  4         5
     
  6   7          
  8 9   10 11          
12                          
        13          
         
    14   15            
       
    16                
     
  17     18
19         20          
       
21               22     23        
           
         
      24          
   

Across
1.Osmanlı devletinde devlete ait topraklara verilen ad.
4.Osmanlıların Balkanlarda ele geçirdiği ilk toprak parçası.
6.Bizans’ın Anadolu’daki valilerine verilen ad.
10.Osmanlıların ilk kapitülasyonları verdiği ülke.
12.Yabancı tüccarlara verilen imtiyaz.
13.Osmanlı’da dükkân açma hakkı.
15.1461 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı Devleti'ne katılan Karadeniz şehri.
16.Tımar sisteminin uygulanmadığı, yıllıklı anlamına gelen vergi ödeyen eyaletlere verilen isim.
19.Padişah çocuklarının deneyim kazanmaları eğitimi ile ilgilenen görevli.
20.1402 – 1413 yılları arasında taht mücadeleleriyle geçen dönem
21.Yavuz Sultan Selim’in Turnadağ Savaşı ile ortadan kaldırdığı beylik.
24.Osmanlı’da alınan Ustalık Belgesi
Down
2.XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanında görülen gelişmelere verilen genel ad
3.Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa’da sanatı ve sanatçıyı koruyan sınıf
5.Osmanlı’da ilimle meşgul olan sınıf
7.İlk Osmanlı Bizans savaşı.
8.Osmanlı Devleti’nde ülke meselelerinin görüşülüp karara bağlandı en üst mercii.
9.Fatih döneminden itibaren padişahların tahta çıkma törenlerine verilen isim. (Dağıtılan bahşişin adı.)
11.Sarayın, kapıkullarının eğitildiği bölümü.
14.İlk Osmanlı – haçlı savaşı.
17.İran’ın Şiilik propogandası sonucu Anadolu’da çıkan ve Yavuz Sultan Selim'in de tepkisine neden olan isyan.
18.Osmanlılarda müftü, kadı, müderris, hekim, astronom, matematikçi gibi bilim adamlarının yetiştiği okul.
22.Osmanlı parasını bastıran ilk Osmanlı padişahın adı.
23.Osmanlı devletinde esnaf birliklerine verilen ad

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog