Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Senā Grieķija

1 2
  3                
   
  4 5        
6                
     
  7 8                  
9 10              
      11            
  12      
        13         14  
15                    
         
16     17            
     
  18   19      
     
20              
   
   
   

Horizontāli
3.Kā sauc Atēnu akropoles vārtus?
5.Sengrieķu pilsētas centrālais laukums, sapulču, ļaužu pulcēšanās un tirgus vieta.
6.Kā sauca vecāko padomi,kura pārvaldīja Spartu?
8.Kādas spēles pirmoreizi norisinājās Senajā Grieķijā?
9.Darba ''Odiseja'' autors
11.Brīvie polisas pilsoņi,kas bija iegādājušies bruņojumu
13.Ētikas pamatlicējs.
15.Jūras Dievs.
17.Kā Senajā Gireķijā savādāk sauca piespiedu strādniekus?
19.Galvenais Dievs.
20.Kā Senajā Grieķijā savādāk sauca tautas sapulci?
Vertikāli
1.Kurš arheologs atrada Troju? (uzvārds)
2.Sengrieķu sadzīves un attiecību pamatprincips.
4.Medicīnas pamatlicējs.
7.Sengrieķu garīgais centrs.
10.Kurš kalns, pēc sengrieķu domām, ir dievu valstība?
12.Kā sauca spartiešu galda apvienības?
13.Kurš politiķis un dzejnieks sagatavoja valsts pārvaldes reformas?
14.Cik orderu veidi pastāvēja?
16.Kas Senajā Grieķijā bija pilsonis? (dzimums)
18.Kā savādāk sauca pilsētvalsti?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog