Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Fen Teknoloji

Yavuz Ali Topaç

1 2   3          
4         5          
     
    6            
7 8                
9           10
      11      
12                              
       
       
  13                    
      14
  15                      
         
    16 17                
18      
       
19              
   
 

Soldan Sağa
2.Yandığında çevresine yüksek miktarda ısı veren maddelerdir.
4.Suyun yeryüzü ve atmosfer arasında dolanımına denir.
6.Maddenin gaz halden sıvı hale geçmesidir.
8.Isı alınca hacim artmasına verilen addır.
9.Saydam olmayan, ışık geçirmeyen.
11.Isı akışı sonrasında en son anda maddelerin sıcaklıkları .............. olur.
12.Sıcaklık ölçüm birimidir.
13.Maddenin katı halden gaz hale geçmesidir.
15.Her sıcaklıkta gerçekleşen hal değişim olayıdır.
16.Sıcak maddeden soğuk maddeye doğru olan olaydır.
19.Hızlı buharlaşmaya verilen addır.
Yukarıdan Aşağıya
1.1 kalori = 4 ....... dür
3.Isının ölçme aletidir.
5.Güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
7.Kaynama sırasında maddenin her yerinden yükarı doğru çıkan hava baloncuklarıdır.
10.Sıcaklığın ölçme aletidir.
14.Isı bir ............... çeşididir.
15.Isı verince hacim azalmasına verilen addır.
17.Benzin, gaz yağı, motorin ................. yakıtlara örnektir.
18.Dünyadaki tüm enerjilerin kaynağıdır.

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog