Home
My Puzzles
FAQ
Report bug
Collected Puzzles
User listed puzzles
Random Puzzle
Log In/Out

Krustvārdu mīkla

Stereometrija

1
2     3 4                
5 6    
7                  
      8          
9                      
       
    10  
    11        
12           13   14  
  15                  
    16            
17                                
         
    18 19   20          
  21              
22                          
                 
23                     24        
    25                    
                 
26                                  
               
  27                                    
         
28                                        
   

Horizontāli
2.telpiska figūra?
4.Ja divām plaknēm nav kopīgu punktu ,tad plaknes ir?
7.No grieķu valodas stereos nozīmē?
8.Caur taisni un punktu,kas atrodas uz tās,var novilkt vienu vienīgu?
9.Telpisku ķermeņu attēlošanu plaknē sauc par?
11.telpiska figūra?
12.telpiska figūra?
15.Ja taisnes neatrodas vienā plaknē,tās ir?
16.No grieķu valodas metrein nozīmē?
17.Kas ir elipse?
20.telpiska figūra?
22.viens no ģeometrijas pamatjēdzieniem?
23.Kā sauc stereometriju no grieķu valodas?
25.Apgalvojums kuru pieņem par patiesu bez pierādījuma?
26.Divas taisnes krustojas tiaki tad ,ja tās ir?
27.Kā mēdz saukt telpiskas figūras?
28.Ja divas paralēlas plaknes šķeļ trešā plakne, tad šķēluma taisnes ir?
Vertikāli
1.Kā sauc daudzskaldni ,kura visas skaldnes ir dzudzstūri?
3.Krustpunktu ar plakni sauc par?
5.Divas taisnes telpā sauc par paralēlām ,ja tās atrodas vienā plaknē un tās?
6.tepliska figūra?
10.Kā sauc vienu no projicēšanas metodēm?
13.Ja divi punkti pieder šķēlum plaknei,tad taisne, kas novilkta caur šiem punktiem,arī pieder?
14.Ja divais taisnes telpā krustojas tās sauc par?
17.Tāpat kā plaknē ,tā arī telpā plaknes var krustoties un var?
18.Ja taisnes ir krustiskas,tad tās atrodas vienā plaknē.un cik leņķus tās veido?
19.Ģeometrijas daļa, kas pēta telpisku fugūru īpašības?
20.Viena no ģeometrijas nozarēm?
21.Apgalvojums kuru pierāda?
24.Viens no stereometrijas pamatjēdzieniem ir?

Use the "Printable HTML" button to get a clean page, in either HTML or PDF, that you can use your browser's print button to print. This page won't have buttons or ads, just your puzzle. The PDF format allows the web site to know how large a printer page is, and the fonts are scaled to fill the page. The PDF takes awhile to generate. Don't panic!
Google
 
Web armoredpenguin.com

Copyright information Privacy information Contact us Blog